Els remetem la present circular per recordar-los els principals aspectes a tenir en compte en relació al model 184 – declaració informativa anual de les entitats en règim d’atribució de rendes.

Com saben, aquesta declaració informativa corresponent a l’exercici 2015 haurà de presentar-se durant el mes de febrer de 2016 i estaran obligades a presentar-la les entitats en règim d’atribució de rendes (SCP, CB, etc.) amb l’única excepció d’aquelles entitats que (i) no exerceixin activitats econòmiques i (ii) les rendes de les quals no excedeixin de 3.000 euros anuals. Per tant, totes les entitats en règim d’atribució de rendes que realitzin activitats econòmiques estaran obligades a presentar el citat model.

Descarregueu aquí la informació