S’ha publicat en el DOGC l’Ordre TSF/130/2016 per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 26 de juny de 2016. A continuació, de manera resumida, els informem de les principals normes que poguessin tenir aplicació en les empreses del sector.

 • Els treballadors que ostentin la condició d’electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal previst en l’article 37.1 de l’Estatut dels Treballadors, tindran dret a un permís retribuït de com màxim 4 hores dins de la jornada laboral per poder exercir el dret al vot.
 • No serà necessari concedir el citat permís als treballadors que realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals si la coincidència és de com màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys de quatre, es concedirà un permís de dues hores i si la coincidència és de quatre o més hores es concedirà el permís general de quatre hores.
 • Aquest permís té el caràcter de no recuperable i retribuït en la quantia que correspondria si el treballador hagués prestat els seus serveis normalment.
 •  La durada del permís es reduirà proporcionalment als treballadors que el dia de la votació realitzin una jornada inferior a l’habitual.
 • Els treballadors que tinguin una jornada laboral que no coincideixi ni total ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals no tindran dret a permís.
 • La determinació del moment d’utilització del permís, que ha de coincidir amb l’horari dels col·legis electorals, és potestat de l’empresari.
 • Per a l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris podran exigir el justificant acreditatiu d’haver exercit el dret al vot, expedit per la corresponent taula electoral.
 • Als treballadors que aquest dia no gaudeixin del descans setmanal previst en l’article 37.1 de l’Estatut dels Treballadors i que ostentin la condició de membres de taula electoral o interventor, se’ls concedirà el permís corresponent a la jornada completa del citat dia i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
 • Aquest permís tindrà caràcter de no recuperable i es retribuirà una vegada es justifiqui per part del treballador la seva actuació com a membre de taula electoral o interventor.
 • El permís de cinc hores abans citat serà extensible a tots els treballadors que haguessin estat membres d’una taula electoral o interventors en les mateixes condicions de l’apartat anterior.
 • Els treballadors que exerceixin funcions d’apoderat i que no gaudeixin del permís setmanal previst en l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors tindran dret a un permís no recuperable i retribuït durant la jornada completa del diumenge.
 • Si qualsevol dels treballadors, que tingui permís retribuït per ser membres de la taula electoral o interventors o apoderats hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresa, a petició de la persona interessada, haurà de canviar el torn perquè pugui descansar la nit anterior a les eleccions.
 • Si el salari a percebre per les persona treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït per un incentiu, la part citada s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte al·ludit en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

Més informació: Assessoria laboral del Gremi. Tel. 93 481 31 61