Els remetem la present nota a fi d’informar-los sobre les següents novetats normatives, les quals entenem que poden ser del seu interès:

a) Pagament fraccionat mínim (Impost de societats).

D’acord con les informacions procedents del ministeri d’Economia, durant el present mes de setembre es preveu l’establiment mitjançant el Decret-Llei d’un tipus impositiu mínim del 20% per als pagaments a compte de l’Impost de societats d’aquelles empreses que la seva la facturació supera els 20 milions d’euros.

La citada mesura serà previsiblement aprovada en el Consell de Ministres del proper 23 de setembre, pel que ja afectaria al càlcul del pagament fraccionat a presentar a l’octubre.

b) Presentació electrònica por internet (grans empreses).

L’1 de juliol de 2016 va entrar en vigor la disposició final segona, apartat 1, de l’Ordre HAP/841/2016, que, amb caràcter general, obliga als contribuents inscrits al Registre de Grans Empreses a presentar electrònicament per Internet tot tipus de documentació amb transcendència tributaria relativa a procediments gestionats per l’AEAT.

L’incompliment d’aquesta previsió pot donar lloc a la comissió de la infracció tributaria prevista en l’article 199.2 de la Llei General Tributaria, consistent en la presentació de documentació amb transcendència tributaria per mitjans diferents als electrònics quan existeixi obligació de fer-ho, la qual cosa comportaria la imposició d’una multa pecuniària fixa de 250 euros.

c) Modificació del concepte de dia hàbil a efectes administratius.

Amb efectes des del 2 d’octubre 2016 es declaren els dissabtes com a dia inhàbil a l’efecte del còmput dels terminis administratius.

 

Per a més informació al respecte poden contactar amb l’assesoria fiscal del Gremi.