En la conferència col·loqui celebrada el passat 20 de setembre a la seu del Gremi, sobre el deure de registre de jornada, i en concret la Instrucció 3/2016 de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i en la qual es va parlar de la intensificació del control del compliment de la normativa sobre temps de treball i la realització d’hores extraordinàries, van ser vàries les empreses que a través dels seus representants van preguntar sobre l’obligació de registre de jornada per als treballadors a distància, i en concret els comercials.

Donada l’absència per malaltia del ponent Sr. Benavides Vico, l’assessoria laboral del Gremi es va comprometre a donar trasllat a la Inspecció de Treball i Seguretat Social d’aquesta qüestió, que ha estat resposta en el sentit següent:

Tal com es va exposar en la ponència, l’article 13 de l’Estatut dels Treballadors, no estableix cap particularitat en relació als treballadors a distància, sinó que reconeix la igualtat de drets amb els quals presten els seus serveis al centre de treball, sent-li aplicable la normativa general i per tant la de registre de jornada.

En aquest sentit l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors no preveu una forma específica per al registre diari de la jornada, existint una àmplia llibertat per part de l’empresa per escollir el sistema o mitjà que permeti registrar de manera permanent i objectiu la jornada dels treballadors, amb les seves respectives hores d’entrada i sortida, sempre que permeti acreditar el compliment de tal obligació davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i que permeti efectuar la totalització mensual de la jornada, així com el lliurament als treballadors de la còpia resum mensual de la jornada.

Són per això vàlids per a aquest tipus de registre la utilització de mitjans electrònics o informàtics, tals com, sms, whatsap, o qualsevol mètode que ens ofereixi el proveïdor de serveis, sempre que permeti acreditar l’hora d’entrada i sortida, així com efectuar la totalización mensual i el seu lliurament als treballadors.

A la vista de les nombroses consultes rebudes en aquest sentit, pròximament es convocarà una nova xerrada col·loqui a fi de resoldre tots els dubtes que la pràctica del registre de jornada genera.

Per a qualsevol consulta al respecte poden contactar amb l’assessoria laboral del Gremi, al telèfon 93 481 31 61.