Com ja els vàrem informar en la nostra informació Núm. 22/2016, el 2 d’octubre va entrar en vigor la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que va establir nous obligats i noves obligacions en l’ús de mitjans electrònics en les relacions amb les Administracions Públiques.

És per aquest motiu que hem considerat necessari recordar-los de nou què suposa l’entrada en vigor d’aquesta Llei, aprofitant l’ocasió per fer esment a algun aspecte pràctic que pot ser-los útil en relació al tema que ens ocupa.

1. OBLIGACIÓ DE RELACIONAR-SE AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE FORMA ELECTRÒNICA.

La norma de referència ha establert dues importants modificacions:

– D’una banda, ha ampliat el camp dels subjectes obligats a relacionar-se amb l’Administració Pública de forma electrònica.
– I d’altra banda, respecte a aquells subjectes que ja estaven obligats anteriorment (S.A. o S.L.) i respecte dels quals ara s’inclouen com a nous, s’ha ampliat també l’àmbit d’aplicació obligatori de l’ús de mitjans electrònics.

Vegem per separat les dues qüestions.

a. SUBJECTES OBLIGATS A RELACIONAR-SE AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE FORMA ELECTRÒNICA.

Seran els següents:

1) Totes les entitats amb personalitat jurídica (S.A., S.L., AIE, fundacions, cooperatives, persones jurídiques no residents, etc.)
2) Les entitats sense personalitat jurídica, com per exemple, comunitats de béns, certes societats civils, Unions Temporals d’empreses, comunitats de propietaris en propietat horitzontal, herències jacents, etc.
3) Aquells que exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi colegiación obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional, tals com, advocats, metges, Notaris, arquitectes, etc.
4) Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

b. ABAST DE L’ÚS OBLIGATORI DELS MITJANS ELECTRÒNICS.

La nova norma amplia el seu abast a qualsevol tipus de relació amb les Administracions Públiques que haurà de ser exclusivament per mitjans electrònics. És a dir, els subjectes abans esmentats hauran de:

1. presentar les seves declaracions i autoliquidacions tributàries de forma electrònica,
2. estaran subjectes al sistema de notificacions electròniques de forma obligatòria,
3. i qualsevol presentació de documents i sol·licituds dirigits a l’Agència Tributària hauran de realitzar-la obligatòriament a través del registre electrònic.

El Registre electrònic permetrà la presentació de documents tots els dies de l’any durant les 24 hores, si bé la presentació d’escrits en un dia inhàbil s’entendrà realitzada la primera hora del primer dia hàbil següent.

S’exclouen d’aquesta obligació de presentació per via electrònica les excepcions previstes en la resta de la normativa vigent que obliguen a la presentació en paper o suport físic (originals d’avals, documents notarials, judicials, etc.).

L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser constitutiu d’infracció tributària amb imposició d’una sanció consistent en multa pecuniària fixa de 250 euros.

2. INCLUSIÓ EN EL SISTEMA DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATÒRIES (NEO) DELS NOUS OBLIGATS.

A pesar que l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 es va produir el passat 2 d’octubre, la inclusió en el sistema de Notificacions Electròniques Obligatòries (NEO) dels nous obligats a relacionar-se amb l’Administració Pública a través de mitjans electrònics no serà automàtica sinó que Hisenda els enviarà una última notificació en paper per informar-los de la seva inclusió obligatòria en aquest sistema.

Recordar-los que, com ja saben, les notificacions per mitjans electrònics s’entendran practicades al moment en què es produeixi l’accés al seu contingut.

Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi estat expressament triada per l’interessat, s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut 10 dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut. Aquest aspecte és summament important perquè el no accedir a la “bústia” i deixar transcórrer aquests 10 dies naturals comporta que l’acte administratiu es doni per notificat i comencin els terminis de pagament, recurs, etc.

3. NOU SISTEMA D’AVISOS DE LA AEAT MITJANÇANT SMS O CORREU ELECTRÒNIC.

Finalment, aprofitem també l’ocasió per recordar-los que l’accés a les notificacions electròniques de l’Agència Tributària es podrà fer a través de qualsevol dels següents mitjans:

1. A través del punt d’accés general de l’Administració General de l’Estat (notificaciones.060.es), mitjançant l’Adreça Electrònica Habilitada (DEH).
2. Des de la seu electrònica de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.gob.es), a l’apartat LES MEVES NOTIFICACIONS, clicant en “Accés a notificacions i comunicacions de la AEAT”.
3. O A través de la carpeta ciutadana (sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm).

Com saben, fins avui resultava necessari accedir periòdicament a alguna d’aquestes seus per saber si havia rebut una comunicació o notificació electrònica.

Com a novetat, des del passat 13 d’octubre, la AEAT ha engegat un nou servei per a la recepció d’avisos de notificacions emeses per l’Agència Tributària, prèvia comunicació per l’usuari d’un número de telèfon mòbil o una adreça de correu electrònic. La subscripció al servei és voluntària.

És important tenir en compte que l’avís no té la consideració de notificació, per la qual cosa, en el cas que, per motius tècnics, no sigui possible realitzar l’avís, això no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

 

Per a més informació al respecte poden posar-se en contacte amb la nostra asesoria fiscal, telèfon 93 481 31 61.