Els remetem la present nota a fi d’informar-los sobre les importants novetats en matèria de fraccionament i ajornament de deutes tributaris introduïts pel Reial decret-Llei 3/2016.

D’acord amb el previst en aquesta norma, amb efectes des de l’1 de gener de 2017, es procedeix a l‘eliminació de la possibilitat d’ajornar o fraccionar els següents deutes tributaris:

– Les retencions i ingressos a compte. Aquesta obligació tributària passa a ser inajornable. Es suprimeix, per tant, l’excepció que permetia, sota circumstàncies especials, l’ajornament de l’ingrés de retencions i ingressos a compte.

– Les derivades de tributs que hagin de ser repercutits (IVA), amb l’única excepció que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

– Les derivades de l’obligació de realitzar pagaments fraccionats de l’Impost de societats.

– Els resultants de l’execució de resolucions fermes total o parcialment desestimatòries dictades en un recurs o reclamació econòmic-administrativa o en un recurs contenciós-administratiu que prèviament haguessin estat objecte de suspensió durant la tramitació d’aquest recurs o reclamació.

Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes anteriorment citats seran objecte d’inadmissió i es tindran per no presentades amb caràcter general.

Hem de subratllar que es veuen afectades per aquesta novetat ja les declaracions corresponents al 4T 2016 a presentar durant el proper mes de gener.

No es veuen, no obstant això, afectats per aquesta mesura aquells procediments d’ajornament o fraccionament iniciats abans d’1 de gener de 2017, els quals es regiran per la normativa anterior a aquesta data.

Per a més informació sobre aquest tema poden posar-se en contacte amb la nostra assessoria fiscal, telèfon 93 481 31 61.