La disposició addicional onzena de la llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat, va modificar la disposició final segona de la Llei 9/2009 d’Ampliació del permís de paternitat en casos de naixement, adopció i acolliment.

Així doncs, des de la seva entrada en vigor l’1/1/17, el primer paràgraf de l’article 48 bis de l’Estatut dels Treballadors queda redactat de la següent forma:

“En els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment d’acord amb l’article 45.1.d) d’aquesta Llei, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte durant quatre setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. Aquesta suspensió és independent del gaudiment compartit dels períodes de descans per maternitat regulats en l’article 48.4.”

Per tant, des del passat dia 1 de gener, els treballadors gaudiran de 4 SETMANES DE PERMÍS DE PATERNITAT, en lloc dels 13 dies que venien gaudint.