INFORMACIÓ NÚM. 1/2017 Permís de paternitat

2017-01-17T13:06:57+01:00

La disposició addicional onzena de la llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l'Estat, va modificar la disposició final segona de la Llei 9/2009 d'Ampliació del permís de paternitat en casos de naixement, adopció i acolliment. Així doncs, des de la seva entrada en vigor l'1/1/17, el primer paràgraf de l'article 48 bis de l'Estatut dels [...]