En els últims dies la Gerència Regional del Cadastre està enviant massivament comunicacions informatives dels nous valors cadastrals dels immobles de Barcelona, com a conseqüència del procediment de valoració cadastral en aquesta ciutat, i de la nova quota tributària de l’Impost sobre Béns Immobles, tot això amb efectes 2018. La informació ve, si escau, agregada en relació al total d’immobles propietat de titular cadastral.

En aquestes comunicacions, s’informa als propietaris que tenen a la seva disposició l’acord en el qual figura el nou valor cadastral (juntament amb la informació utilitzada per a la seva determinació) i que poden accedir al mateix mitjançant una clau a la seu del Cadastre abans del 23/08/2017. En cas d’accedir el nou valor cadastral s’entendrà notificat en la data d’accés al Cadastre.

Si la notificació cadastral no es descarrega en el termini i forma indicats, el Cadastre procedirà a la seva notificació formal (per medis telemàtics o bé per correu amb justificant de recepció) en el període comprès entre l’1 de setembre i el 17 de novembre de 2017.

Si la notificació resulta infructuosa, es procedirà a la seva publicació per edictes en el BOE en el mes de desembre.

Si en relació a aquestes comunicacions vostès observen un increment o modificació substancial del nou valor cadastral en relació amb l’anterior, els recomanem, donades les dates en les quals ens trobem, esperar a la notificació formal del Cadastre, a fi que aquesta comunicació pugui ser objecte d’un estudi detallat a nivell tècnic i, si escau, jurídic, al mateix temps que recapten tota la informació (a nivell de plànols, qualificació urbanística, etc) que sigui rellevant per al seu estudi i valorar les possibilitats de recórrer el nou valor cadastral.

En tal sentit, recordar-los que el termini per interposar el recurs de reposició o reclamació econòmic-administrativa és d’un mes des que s’entén produïda la notificació.

Finalment indicar, que la Ponència ha incidit de forma notable en la valoració dels hotels de categoria superior a tres estrelles i dels immobles d’ús comercial, particularment amb un increment substancial del valor del sòl, per la qual cosa si vostès són propietaris d’aquest tipus d’immobles els recomanem, com hem avançat, esperar a la notificació formal del Cadastre per comptar amb més temps per a l’anàlisi i estudi de les revisions cadastrals, en els seus aspectes tècnics i jurídics.

Per a més informació poden contactar amb l’assessoria fiscal del Gremi.