S’ha publicat al BOE l’Ordre ESS / 1169/2017, de 28 de novembre, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017. A continuació , de manera resumida, els informem de les principals normes que poguessin tenir aplicació en les empreses del sector.

Els treballadors que tinguin la condició d’electors tenen dret a un permís retribuït de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral per poder exercir el dret al vot.

Aquest permís té el caràcter de no recuperable i retribuït en la quantia que correspondria si el treballador hagués prestat els seus serveis normalment.

 – No serà necessari concedir l’esmentat permís als treballadors que realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals si la coincidència és de com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys de quatre, s’ha de concedir un permís de dues hores i si la coincidència és de quatre o més hores s’ha de concedir el permís general de quatre hores.

La durada del permís es reduirà proporcionalment als treballadors que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual.

Els treballadors que tinguin una jornada laboral que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals no tindran dret a cap permís.

La determinació del moment d’utilització del permís, que ha de coincidir amb l’horari dels col·legis electorals, és potestat de l’empresari.

Per a l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris tenen dret a exigir el justificant acreditatiu d’haver exercit el dret al vot, expedit per la corresponent mesa electoral.

– Als treballadors que tinguin la condició de membres de mesa electoral o interventor, se’ls concedirà el permís corresponent a la jornada completa del citat dia i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Aquest permís tindrà caràcter de no recuperable i es retribueix una vegada es justifiqui per part del treballador la seva actuació com a membre de mesa electoral o interventor.

Si algun dels treballadors, que tingui permís retribuït per ser membres de la mesa electoral o interventors o apoderats hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresa, a petició de la persona interessada, haurà canviar el torn perquè pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Si el salari a percebre per les persona treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït per una prima o incentiu, la part esmentada s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte al·ludit en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

S’ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual per exercir el dret de sufragi, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu. Aquest permís podrà gaudir fins al dia 11 de desembre de 2017.

DESCARREGAR ORDRE ESS/1169/2017, DE 28 DE NOVEMBRE PUBLICADA AL BOE


QUADRE RESUM DELS PERMISOS RETRIBUÏTS I NO RECUPERABLES DE LES PERSONES TREBALLADORES

FEU CLICK AQUÍ


PROPOSTA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS A LES ELECCIONS DEL 21D/2017 

FEU CLICK AQUÍ


Per a qualsevol dubte poden contactar amb el departament laboral del Gremi. Tel. 93.481.31.61 o per e-mail: gremi@gremi.net

DEPARTAMENT LABORAL DEL GREMI