El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de data 27 de desembre publica el Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el Salari Mínim Interprofessional per a 2019 (SMI 2019). Les noves quanties (aplicables des de l’1 de gener de 2019) representen un increment del 22,3 per cent respecte de les vigents entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

Això és el que ha de tenir en compte:

Pujada del SMI

El salari mínim per a qualsevol activitat, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en aquestes quanties:

  • 30 euros/dia
  • 900 euros/mes
  • 12.600 euros/any

Treballadors eventuals i temporers i empleats/ades de llar

  • SMI eventuals i temporers:
    SMI dia: 42,62 euros
  • SMI empleats de llar:
    SMI hora: 7,04 euros

Excepcions d’aplicació

La Disposició transitòria única del RD estableix les regles d’afectació de les noves quanties del salari mínim interprofessional a les referències contingudes en normes no estatals i relacions privades.

En aquest sentit, l’RD disposa que les noves quanties del SMI no s’aplicaran:

1. A les normes vigents a la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret de les comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla i de les entitats que integren l’Administració local que utilitzin l’SMI com a indicador o referència del nivell de renda per a determinar la quantia de determinades prestacions o per a accedir a determinades prestacions.

2. Als contractes i pactes de naturalesa privada vigents a la data d’entrada en vigor del RD 1462/2018 que utilitzin l’SMI com a referència a qualsevol efecte, tret que les parts acordin l’aplicació de les noves quanties del SMI.