Amb caràcter excepcional i una vigència limitada d’un mes a comptar des de la data d’estat d’alarma (14 de març) o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d’alarma els treballadors per compte propi o autònoms les activitats del qual quedin suspeses, en virtut del que es preveu en l’esmentat Reial decret 463/2020, o, en un altre cas, quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

¿Quins requisits s’han de cumplir?

• Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o dels Treballadors de la Mar.

• Acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.

• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. En el cas que en el moment de sol·licitud no es complís amb aquest requisit, es donarà un marge de 30 dies naturals improrrogables perquè s’ingressi la quota impagada.

Quina quantia correspon?

Es determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora. En el cas que no s’acrediti el període mínim de cotització per a accedir a la prestació, la quantia serà el resultant d’aplicar el 70 per cent de la base mínima de cotització al Règim de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o dels Treballadors de la Mar.

Quina durada té?

Tindrà una durada d’un mes que es podrà ampliar fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma en el cas que aquest es prorrogui. A més, el temps de la seva percepció s’entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat que puguin sorgir en un futur.

Qui gestiona el cessament d’activitat extraordinari?

Correspon a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. En cada cas en concret, el treballador autònom, haurà de veure amb que mútua ha formalitzat el document d’adhesió per a gestionar amb ella el tràmit de sol·licitud.

Per a més informació poden contactar amb l’assessoria laboral del Gremi.