Aquest mateix matí s’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

Aquesta norma estableix que per a aquells obligats tributaris el volum d’operacions dels quals l’any 2019 no sigui superior als 600.000 euros, els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries el venciment de les quals es produeixi a partir avui, dia 15 d’abril, i fins al dia 20 de maig de 2020, s’estendran fins a aquesta data (20 de maig). En aquest cas, si la forma de pagament triada és la domiciliació, el termini de presentació de les autoliquidacions s’estendrà fins al 15 de maig de 2020.

Atenent el que es disposa en la nota de premsa, i encara que el Reial decret llei no l’estableix de manera expressa, ha d’entendre’s que totes les autoliquidacions domiciliades, s’hagin presentat abans o després de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, es carregaran en el compte de l’obligat tributari el pròxim 20 de maig.

És important assenyalar que el Reial decret llei disposa que aquesta extensió de terminis no resultarà d’aplicació:
– Ni als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en l’Impost de societats, amb independència del seu import net de la xifra de negocis.
– Ni als grups d’entitats que tributin en el règim especial de grups d’entitats de l’Impost sobre el Valor Afegit amb independència del seu volum d’operacions.

Finalment, també assenyala que el que es disposa en aquest Reial decret llei tampoc serà aplicable en relació amb la presentació de declaracions regulades pel Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d’octubre de 2013, pel qual s’aprova el codi duaner de la Unió i/o per la seva normativa de desenvolupament.

> DESCARREGAR BOE REIAL DECRET LLEI 14/2020

Atentament,

Ricard Sánchez

Secretari General