Com ja sabeu, el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, va establir, entre altres mesures, la concessió de l’ajornament de l’ingrés dels deutes tributaris corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzés entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, incloent-se a més, com a deutes ajornables (1) les retencions i ingressos a compte, (2) les quotes de l’IVA repercutides i cobrades i (3) els pagaments fraccionats corresponents a l’Impost de societats.

Aquesta norma disposava que aquesta mesura, de caràcter excepcional, només podien aplicar-la aquells contribuents amb un volum d’operacions l’any 2019 igual o inferior a 6.010.121,04 €, i a la quantia de l’ajornament estava limitada a deutes iguals i inferiors a 30.000€. Els ajornaments que complien aquests requisits es concedien sense garantia, per un termini de sis mesos, però sense que durant els tres primers mesos es reportessin interessos de demora.

Davant els dubtes suscitats en relació al càlcul d’aquest límit de 30.000 €, l’AEAT ha publicat una nota aclaridora que assenyala el següent:

• L’import en conjunt dels deutes pendents no podrà excedir, en el moment de la presentació de l’ajornament, de 30.000 euros, ja es trobin en període voluntari com en període executiu de pagament.

• S’acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a les quals es refereix la pròpia sol·licitud, com qualsevol altre del mateix deutor per a les quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantides.

En conseqüència, l’import de 30.000 euros es calcularà com un sumatori dels següents components:

• Import pendent de totes les sol·licituds d’ajornament o fraccionament pendents de resoldre, inclosa la que es presenta, i amb independència de la modalitat o normativa que la regula (Llei 58/2003, General Tributària, RD-llei 7/2020, etc.).

• Import pendent de tots els acords d’ajornament/fraccionament concedits: a) amb exempció, b) amb dispensa total i c) sense cap garantia.

• Import pendent de tots els acords amb dispensa parcial per l’import dels venciments pendents de pagament que no es trobin garantits.

• Import pendent de tots els acords d’ajornament/fraccionament concedits amb garantia oferta, però sense formalitzar.

• Import pendent de tots els acords d’ajornament/fraccionament concedits amb garantia en l’estat de caducada, donada de baixa, retirada, no acceptada o no conforme.

 

Ben cordialment,

Ricard Sánchez

Secretari General