Amb data 13 de maig s’ha publicat el BOE el Reial Decret 18/2020 que modifica el Reial Decret Llei 8/2020 amb relació a les condicions per l’aplicació dels ERTES de força major. El Reial Decret que us adjuntem té una redacció especialment ferragosa i està plegat de conceptes jurídics indeterminats tot i que fixa com a termini de validesa d’aquesta legislació el 30 de juny, a la vegada obre la porta a una possible pròrroga a partir d’aquesta data amb les modificacions que es puguin produir.

Les principals novetats són les següents:

  • Els ERTES per força major es prorrogaran fins al 30 de juny mentre continuïn les causes que els van motivar
  • Es crea la figura de l’ERTE per força major parcial. Aquest ERTE s’aplica quan l’activitat està permesa però es fa una recuperació parcial de l’activitat.

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I REDUCCIÓ DE JORANDA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR.

Aquestes empreses i entitats hauran de procedir a reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació temporal d’ocupació en la mida necessària per al desenvolupament de la seva activitat, primant els ajustos en termes de reducció de jornada.

Les empreses i entitats hauran de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas a l’expedient de regulació d’ocupació autoritzat, en el termini de 15 dies des de la data d’efectes d’aquella.

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ DE SUSPENSIÓ I REDUCCIÓ DE JORNADA PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES I DE PRODUCCIÓ COMUNICADES A PARTIR DEL DESCONFINAMENT.

L’article 2 d’aquest Reial Decret permet que les empreses amb ERTE per força major preveien que no puguin recuperar la seva activitat amb posterioritat a la situació que ha causat la força major podran iniciar un ERTE per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o circumstàncies de la producció. (ETOP)

Aquest nou ERTE que s’inicia amb posterioritat a la finalització de l’ERTE per força major tindrà efectes des de la data de la finalització de l’ERTE per força major.

En quant als ERTES per circumstàncies econòmiques, tècniques, organitzatives o circumstàncies de la producció (ETOP) iniciats durant la vigència del Decret COVID-19 la seva vigència es mantindrà fins a la data sol·licitada al seu moment. Si necessiteu ampliar l’ERTE caldrà fer una nova tramitació.

BONIFICACIONS EN EL PAGAMENT A LA SEGURETAT SOCIAL A LES EMPRESES

1. Les empreses i entitats que segueixin amb un ERTE de força major, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà, respecte a les cotitzacions debanades en els mesos de maig i juny de 2020:

  • El  100% de l’aportació empresarial i les quotes per conceptes de recaudació conjunta a les empreses i entitats amb menys de  50 treballadors a  29 de febrer de  2020.
  • El  75% de l’aportació empresarial i les quotes per conceptes de recaudació conjunta a les empreses i entitats amb més de  50 treballadors a  29 de febrer de 2020.

2. Per les empreses amb ERTES de força major parcial: s’exoneraran les cotitzacions des del reinici de l’activitat i fins el 30 de juny, en els següents termes:

  • Treballadors que reiniciïn la seva activitat a partir de la data d’efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada treballats des del seu reinici:

– Empreses de menys de  50 treballadors ( a 29 de febrer de 2020)

Maig: 85% de l’aportació empresarial i les quotes per conceptes de recaudació conjunta.

Juny: 70% de l’aportació empresarial i les quotes per conceptes de recaudació conjunta.

– Empreses de mes de  50 treballadors (a  29 de febrer de 2020)

Maig: 60% de l’aportació empresarial i de les quotes per conceptes de recaudació conjunta.

Juny: 45% de l’aportació empresarial i les quotes per conceptes de recaudació conjunta.

  • Treballadors que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de la data d’efectes de la renúncia i dels terminis i percentatges de jornada treballats des d’aquest reinici:

– Empreses de menys de 50 treballadors (a 29 de febrer de 2020)

Maig: 60% de l’aportació empresarial

Juny: 45% de l’aportació empresarial

– Empreses de més de  50 treballadors ( a 29 de febrer de 2020)

Maig: 45% de l’aportació empresarial

Juny: 30% de l’aportació empresarial

3. Les exempcions en la cotització s’aplicaran per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l’empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com la identificació de les persones treballadores afectades i període de la suspensió o reducció de jornada.

4. Aquestes exoneracions en la cotització no tindran efectes per a les persones  treballadores, mantenint-se la consideració del període en què s’apliquin com efectivament cotitzat a tots els efectes.

EXTENSIÓ DE LES PRORROGUES DELS ERTES PER FORÇA MAJOR

Mitjançant acord del Consell de Ministres es podrà establir una pròrroga dels ERTES per força major regulats en l’art. 22 del Reial Decret Llei 8/2020, en atenció a les restriccions de l’activitat vinculades a raons sanitàries que subsisteixin arribat el 30 de juny de  2020, així com, prorrogar les extincions a les cotitzacions o ferles extensives als ERTES basats en causes objectives, així com prorrogat les mesures de protecció per desocupació establertes en l’article 25.1 del Reial Decret Llei 5/2020.

SANCIONS

Tots els ERTES de força major condicionaven les bonificacions al fet del manteniment de l’ocupació durant sis mesos posterior al reinici de l’activitat. El Reial Decret 18/2020 estableix el còmput d’aquests sis mesos i les sancions en el supòsit d’incompliment d’aquesta obligació i procedir a l’acomiadament d’alguna persona afectada per ERTE.

El termini per compromís de manteniment d’ocupació de 6 mesos computarà des de la reincorporació de les persones per l’ERTE, tot i que sigui parcial.

El compromís s’incomplirà si s’extingeix algun contracte de manera improcedent. No es considerarà incomplert si es tracta d’un acomiadament procedent, dimissió del treballador, mort, jubilació, incapacitat o no crida a la reincorporació e fixes discontinus.

La norma aclareix que en el cas dels contractes temporals, no es considerarà incomplert si el contracte s’extingeix per expiració del temps convingut, realització de l’obra o servei i quan no pot realitzar-se de forma immediata l’activitat per la que va ser contractat.

En el cas de que no es compleixi el compromís, hauran de retornar-se els beneficis aplicats en seguretat social més el recàrrec i interessos corresponents.

Així mateix, indiquen que estaran exemptes de complir el compromís les empreses en risc de concurs de creditors en els terminis de la Llei 22/2003.

Per a més informació us deixem link amb el text íntegre del Reial Decret.

> DESCARREGAR BOE REIAL DECRET LLEI 18/2020

Ben cordialment,

Ricard Sánchez

Secretari General