Diversa normativa recent com la Resolució SLT/ 2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia, preveu la necessitat de promoure mesures que permetin limitar al màxim la mobilitat de les persones treballadores, prioritzant el teletreball a distància, el teletreball i les reunions telemàtiques. Així mateix, el Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries a Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma i la Resolució SLT / 2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, reforcen la previsió que els desplaçaments per anar o tornar a centre de treball només s’han de produir en els casos en què el treball no es pugui realitzar en la modalitat de treball a distància o presencial.

En aquest sentit, al Consell de Relacions Laborals de Catalunya s’ha acordat una declaració a l’objecte de promoure el treball a distància o teletreball per a aquelles empreses on sigui possible realitzar-ho i es recullen unes pautes a seguir en el supòsit de que es decretés l’obligatorietat de la feina no presencial per part de les autoritats, així com un seguit de propostes i mesures organitzatives i preventives per evitar la propagació del virus.

En conseqüència, la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, estableix que les empreses han d’adoptar mesures com la priorització del treball a distància, el teletreball i reunions telemàtiques.

l a partir d’aquí, el Consell de Relacions Laborals ha acordat una declaració (sense obligatorietat jurídica) insistint en la promoció del teletreball com a factor per evitar la propagació del virus i per evitar que es prenguin mesures més dràstiques d’impediment de l’activitat empresarial, i sempre que estigui decretat per les Autoritats.

En conseqüència, en l’esmentat àmbit laboral no hi ha competències per exigir a les empreses un treball a distància o teletreball obligatori, ni menys encara per imposar sancions.

>ACCÉS A LA DECLARACIÓ