Tal com us vam avançar ahir, el BOE de 13 de Març 2021 va publicar un conjunt de mesures com a part central del pla de recuperació industrial a endegar amb fons de la UE.

Es tracta d’una definició del marc legal general. Les ordres de convocatòria concreta encara no han sortit i seran publicades per les Comunitats Autònomes en un plaç aproximat que es preveu entre 40 i 60 dies .

Us facilitem un resum del tipus d´ajut previst i de les novetats en termes d´aplaçament de deute tributari i de dret concursal.

Tan aviat vagin incorporant desenvolupament normatiu a aquests ajuts i normes, us anirem facilitant la informació.

 

LÍNIES D’AJUTS PREVISTES AL BOE DE 13 MARÇ

1) Ajuts directes a autònoms i empreses per despeses fixes i deute. Partida de 7.000 milions d’Euros.

2) Reestructuració deute financer COVID. Partida de 3.000 milions d’Euros.

3) Fons de recapitalització COVID. Partida de 1.000 milions d’Euros.

4) Actualització normativa del dret concursal per recolzar la continuïtat de les empreses.

 

a)     AJUTS DIRECTES AUTÒNOMS I EMPRESES

Per satisfacció de deutes

  • Caràcter Finalista – Adreça a la satisfacció de deute, pagament a proveïdors i creditors financers i no financers i costos fixes.

Les despeses han d’haver-se devengat entre 1 de març de 2020 i 31 de maig 2021.

Per cobrir deutes motivats per caiguda d’ingressos que superin el  30% del volum d’operacions anuals. Aquesta caiguda es comprovarà confrontant les declaracions d’IVA o impost equivalent.

Imports:

  • Autònoms per estimació objectiva – màxim 3.000 euros
  • Autònoms ordinaris i empreses – entre 4.000 i 200.000 euros.

Es calcularà l’import a partir de l’excés de caiguda per sobre del  30%, es a dir, si hi ha una caiguda del 40% es compensarà aquest 10% d’acord amb els següents criteris:

  • Autònoms i micropimes (fins a 10 treballadors)

Fins el 40% de la caiguda addicional

Resta empreses fins el  20% de la caiguda addicional

Quant sortiran les ordres de convocatòria

Pendent Ordre Ministeri d’Hisenda (+/- 40 dies)

Qui atorga

Convocatòria CCAA

Calculeu que trigaran entre 40 i 60 dies les convocatòries.

Qui pot demanar

Les empreses amb CNAE inclosos al llistat que s’adjunta (els sectors gràfics hi són)

Exclosos

Qui no tingui CNAE d’aquesta llista (link CNAE)

Empreses o professionals que al  2019 hagin declarat un resultat net negatiu a l’impost de Societats o a la Renda.

a) No haver estat condemnat mitjançant sentència firme a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de caudals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.

b) No haver donat lloc, per causa de la que hagués sigut declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte contret amb l’administració.

c) Estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.

d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

e) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, no estar declarats en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de  9 de juliol, Concursal, sense que hagi conclòs el període de inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

f) No tenir  la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

g) S’haurà de mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins a 30 de juny de  2022.

h) No es podran repartir dividends durant 2021 i 2022.

i) No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un termini de dos anys des de l’aplicació d’algunes de les mides.

j) Per acord del Consell de Ministres podran establir-se requisits addicionals.

Justificació

Les empreses beneficiàries d’aquests ajuts caldrà que ho justifiquin davant l’organisme que concedeix el manteniment de l’activitat que dóna dret a l’ajut a 30 de juny de 2022.

– No podrà repartir dividends en 2021 i  2022

–  No podrà incrementar la retribució de l’alta direcció durant 2 anys

En cas d’incompliment caldrà retornar l’ajut rebut.

b)  AJUTS PER LA REESTRUCTURACIÓ DE DEUTE FINANCER COVID

Objecte

– Reduir el capital pendent del crèdit o producte financer.

– Negociació entre el client i l’entitat financera.

– Les entitats finances hauran de negociar d’acord a un codi de Bones Pràctiques que haurà d’aprovar el consell de Ministres.

Condicions i requeriments per acollir-se a aquestes mesures pendents d’aprovació pel consell de Ministres

– Cal sol·licitar prèviament per poder acollir-se a aquests formes d’ajut l’ampliació de terminis i converses a l’ICO mitjançant la vostra entitat financera.

– Es regula la possibilitat de convertir el deute en préstecs participatius (és a dir, canviar deute per participació accionarial)

c) FONS ESPECIAL DE RECAPITALITZACIÓ EMPRESES AFECTADES PER COVID

– Pendent de definir per acord del Consell de Ministres (per ara s’han rescatat a empreses com Air Europa i Duro Flaguera)

– Es gestionarà per l’empresa pública COFIDES

– És un ajut complementari als anteriors

– S’establiran criteris de viabilitat empresarial a mig i llarg termini.

– S’Utilitzarà instruments financers convencionals , de nova generació i deute.

d) ALTRES MESURES DE CARACTER NORMATIU

–  Execució de l’obligació de declarar concurs per situacions d’insolvència fins a 31/12/2021. Tampoc s’admetran sol·licituds per part de creditors per instar el concurs.

– Es facilita la modificació i renegociació de convenis o acords de pagament que hagin estat incomplerts.

– S’aproven mesures per agilitzar el concurs tant en l’àmbit de la venda d’unitats productives com a gestió de la reducció de plantilles a l’àmbit laboral.

e) MORATORIES EN EL PAGAMENT D’IMPOSTOS

– Es concedirà l’aplaçament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu ingrés finalitzi des de l’1 d’abril fins al 30 d’abril 2021, ambdós inclosos.

D’acord amb els requeriments previstos a l’article 82.2

“-  Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las garantías a las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes:

a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en determinadas fases del procedimiento de recaudación.

b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente.

c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria.”

Aquests aplaçaments també seran d’aplicació als deutes tributaris referits a les lletres b, f i g de l’article 65.

“b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.”

REQUERIMENTS

– El deutor ha de ser una persona o empresa amb un volum de facturació no superior a 6.010.121,04 euros durant l’any 2020.

CONDICIONS D’APLAÇAMENT

–  Termini d’aplaçament 6 mesos

–  No es devengaran interessos de demora els primers quatre mesos de l’aplaçament els altres dos, sí.

ALTRES MESURES

S’autoritzen les Assemblees Generals telemàtiques durant 2021 de forma excepcional, per a aquelles societats que no les tinguin recollides als seus Estatuts.