ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. (Ampliació per part del Govern de la Generalitat dels ajuts directes a la solvència empresarial a tots els sectors d’activitat).

En data 16 de juny de 2021 es va publicar l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

La publicació d’aquella disposició estava motivada per l’entrada en vigor, en data 13 de març de 2021, del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, basat en el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, i les seves modificacions.

La finalitat d’aquesta línia és donar suport a la solvència del sector privat no financer del territori de la comunitat autònoma corresponent, atorgant ajuts directes de caràcter finalista que permetin el pagament a proveïdors, el pagament de costos fixos, la reducció de deutes derivats de l’activitat econòmica i, en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris.

Aquests sectors d’activitat més afectats per la situació generada per la COVID-19 es van establir fruit del pacte entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i els agents socials en el marc del Consell del Diàleg Social (CDS), format per CCOO, UGT, Foment i Pimec. Com a resultat de l’Acord, el Govern de la Generalitat va ampliar els sectors d’activitat que es podran acollir a aquesta línia d’ajuts, i va passar de 95 sectors a 191, que sumen un total de 189.861 empreses. A aquests efectes, el criteri de selecció objectiva dels sectors es va efectuar tenint en compte els criteris preceptius del Reial decret 5/2021, de 12 de març, de manera que es va determinar auxiliar els sectors amb una afectació mínima del 25% de caiguda/descens del volum d’operacions anual d’acord amb les dades proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

Tanmateix, analitzat el resultat de les inscripcions prèvies efectuades en virtut de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, s’han constatat diverses circumstàncies que aconsellen ampliar els sectors destinataris dels ajuts fent ús de l’habilitació per a l’ampliació dels sectors d’activitat que operen a Catalunya per tal de poder beneficiar el màxim nombre d’empresaris i d’empreses possible, excepció feta del sector financer i del sector públic.

Per una banda, es constata l’existència d’altres sectors d’activitat econòmica que també han resultat afectats, als quals s’ha d’oferir la possibilitat d’esdevenir beneficiaris de l’ajut i, per una altra banda, es fa palès que els requisits per esdevenir beneficiari de l’ajut establerts pel Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, són força restrictius i s’ha posat de manifest la necessitat d’ampliar la destinació dels ajuts a altres destinataris interessats.

La decisió de la inclusió de tots els sectors d’activitat ha sorgit fruit del pacte entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i els agents socials, en el marc del Consell del Diàleg Social (CDS), format per CCOO, UGT, Foment i Pimec, motivat en els fets següents: existència de subsectors inclosos en sectors d’activitat que han experimentat una caiguda molt rellevant en la seva activitat; treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres fortament afectades per la pandèmia que actuen en sectors globalment menys afectats, però que estan incloses en les complexes cadenes de valor de l’economia que generen efectes indirectes en altres sectors, de manera que les restriccions a l’activitat empresarial acaben afectant indirectament d’altres àmbits de manera important i sectors econòmics que han estat especialment objecte de restriccions fruit de les decisions del Govern de la Generalitat per evitar contagis de la COVID-19 en la població i controlar així l’evolució de la pandèmia.

Tenint en compte els motius anteriors, s’ha cregut convenient auxiliar tots els sectors d’activitat sempre que compleixin els requisits per ser-ne beneficiaris establerts en la normativa reguladora d’aquests ajuts.

Pel que fa als tràmits a realitzar, s’han d’establir els mitjans necessaris per tal que la tramitació sigui el més àgil possible, per la qual cosa es considera procedent fer ús també en aquesta ocasió del tràmit d’inscripció prèvia regulat al Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer.

Així mateix, la inscripció prèvia permetrà a les persones inscrites, en cas de convocar-se posteriors ajuts i sense cap altre tipus d’actuació, tenir el caràcter de persones sol·licitants dels ajuts, dels quals en podran resultar beneficiàries si, a més, compleixen els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria.

Per a més informació i per a accedir als detalls de l’articulat de l’Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, els remetem a l’enllaç del DOGC on ha sigut publicada:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8461/1863095.pdf