ACREDITACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS EN LA PRODUCCIÓ GRÀFICA

L’any 2008 el Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya va presentar el programa i acreditació de “Bones pràctiques Ambientals”.

L’objectiu d’aquesta acreditació és desenvolupar una referència en el sector gràfic que permeti a empreses a reconèixer les que s’han adherit als criteris ambientals i de sostenibilitat des de la preimpressió fins el producte imprès.

Aquesta acreditació està destinada a les indústries gràfiques que tenen el compromís de portar una gestió ambiental acurada, complint la legislació i normativa ambiental vigents, i que apliquen bones pràctiques ambientals.

CRITERIS D’APLICACIÓ

L’acreditació de “Bones pràctiques Ambientals” ha de contemplar els següents aspectes:

1. Compliment de la legislació i normativa ambiental vigents: llicència ambiental, autoritzacions i declaracions de caràcter obligatori.

2. Mantenir registres de les mesures dels paràmetres relacionats amb els diversos vectors ambientals.

3. Manteniment de l’ordre i neteja.

4. Identificació, recollida selectiva i gestió de residus.

PASOS PER OBTENIR L’ACREDITACIÓ

Per a l’obtenció de l’acreditació se seguiran els següents passos:

1. L’empresa ha de presentar la carta d’adhesió al projecte i sol·licitar l’auditoria ambiental.

2. Realització de l’auditoria bàsica per part dels tècnics del departament de medi ambient del Gremi.

3. El Gremi lliurarà un informe de l’auditoria bàsica realitzada a l’empresa.

4. Si l’informe és positiu, el Gremi envia el certificat d’acreditació i l’autorització per l’ús

de l’etiqueta. Si l’informe té oportunitats de millora, l’empresa ha de comprometre’s a aplicar les mesures correctives necessàries.

AUDITORIA BÀSICA

En l’auditoria bàsica es revisaran els següents punts:

1. La situació de les llicències, autoritzacions i declaracions obligatòries per la legislació i normativa vigents.

2. Relació dels productes utilitzats i fixes de seguretat d’aquests productes.

3. Declaració anual de residus industrials.

4. Ordre i neteja de la planta de producció.

5. Emmagatzematge selectiu de residus.

6. Revisió dels registres relacionats amb els diversos vectors ambientals: aigua, emissions, energia i sorolls.

A continuació s’emetrà un informe deixant constància del grau de compliment i, si és el cas, de les desviacions trobades amb l’objectiu que es puguin realitzar les accions correctives adequades. Les empreses que obtinguin l’acreditació tindran dret a ser incloses al registre establert a tal efecte pel Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya, rebre la carta d’acreditació i utilitzar l’etiqueta “Bones Pràctiques Ambientals” en el propi sistema documental.

PREU DEL PROGRAMA

El cost del programa és el següent:

– Registre establert pel Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya: 100€ + IVA

– Auditoria bàsica: 200€ + IVA

– Les empreses que tinguin l’acreditació EMA’s o ISO 14001 i tinguin interès en adherir-se al programa, només han de remetre la carta d’adhesió, adjuntar còpia del certificat vigent i abonar 100€ + IVA per concepte de registre.

CONTACTE

Si esteu interessats en adquirir/renovar el certificat de Bones Pràctiques Ambientals” us podeu posar en contacte amb el departament de medi ambient del Gremi, Carme Casanovas – c.casanovas@gremi.net.