Més informació sobre les cookies

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer de text inofensiu que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La utilitat de la cookie és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les cookies s’han utilitzat des de l’aparició dels primers navegadors per a la World Wide Web.

Què NO ÉS una cookie?

No és ni un virus, ni un troyà, ni un cuc, ni spam, ni spyware i tampoc obra finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Las cookies no acostumen a emmagatzemar informació sensible sobre l’usuari d’un lloc web, com targetes de crèdito, dades bancàries, fotografies, DNI o informació personal, etc. Les dades que guarda són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no s’associa a l’usuari com a persona sinó al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb un navegador i intenta navegar amb algun altre veurà que el web no pot detectar que és la mateixa persona ja que en realitat el que fa és associar el navegador, no la persona.

Quin tipus de cookies existeixen?

 • Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un de registrat, tasques bàsiques per el funcionament de qualsevol web dinàmica.
 • Cookies d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, els articles consultats, la franja horària d’ús, l’idioma, etc.
 • Cookies publicitàries:  Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades por serveis o proveïdors externs como Facebook, Twitter, Google, etc.

Què passa si desactivo les cookies?

Per tal que es pugui entendre les conseqüències que pot tenir desactivar les cookies, aquí hi ha alguns exemples:

 • No podrà compartir continguts d’aquest web a Facebook, Twitter o altres xarxes socials.
 • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visites i trànsit, fet que dificultarà que el web sigui competitiu.
 • No podrà fer comentaris al web, valorar o puntuar continguts. El web tampoc podrà saber si vostè és humà o és una aplicació automatitzada que publica spam.
 • Totes les xarxes socials utilitzen cookies, si les desactiva no podrà utilitzar-ne cap.

Es poden eliminar les cookies?

Sí. No si també es poden bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic.

Per eliminar las cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració dels seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

A continuació li indiquem com accedir a una cookie determinada del navegador Chrome (Nota: aquests pasos poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Configuració o Preferencies a través del menú Arxiu o bé clicant a la icona de personalització que apareix a la part superior dreta.
 2. Veurà diferents seccions, cliqui la opció Mostrar opcions avançades.
 3. Vagi a PrivacitatConfiguració de contingut.
 4. Seleccioni Totes les cookies i les dades del llocs.
 5. Apareixerà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Per tal que sigui més fàcil trobar les cookies d’un determinat domini, introdueixi parcial o totalment la direcció del camp Cercar cookies.
 6. Després de realitzar aquest filtre, apareixeran a la pantalla una o diverses línies amb les cookies del web sol·licitat. Ara només haurà de seleccionar aquestes línies i clicar la X per a eliminar-les.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer, segueixi els passos següents (Nota: poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a EinesOpcions de Internet
 2. Faci clic a Privacitat.
 3. Ajusti el nivell de privacitat que desitgi movent la l’indicador per la barra.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox segueixi els passos següents (Nota: poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Opcions o Preferències segons el seus sistema operatiu.
 2. Faci clic a Privacitat.
 3. Historial esculli Utilitzar una configuració personalitzada per l’historial.
 4. Veurà la opció Acceptar cookies, pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

Par accedir a la configuració de cookies del navegador Safari para OSX segueixi els passos següents (Nota: poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a PreferènciesPrivacitat.
 2. En aquest lloc veurà la opció Bloquejar cookies par tal que ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a iOS segueixi els passos següents (Nota: poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a AjustosSafari.
 2. Vagi a Privacitat i Seguretat, veurà la opció Bloquejar cookies per tal que ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador de dispositius Android, segueixi els passos següents (Nota: poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Executi el navegador i cliqui a la tecla MenúAjustos.
 2. Vagi a Seguretat i Privacitat, veurà la opció Acceptar cookies per tal que s’activi o desactivi la casella.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador para dispositius Windows Phone segueixi els passos següents (Nota: poden variar en funció de la versió del navegador):

 1. Obri Internet ExplorerMés, i després Configuració.
 2. Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.

Más información sobre las cookies

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un fichero de texto inofensivo que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. La utilidad de la cookie es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Aunque mucha gente no lo sabe las cookies se llevan utilizando desde hace 20 años, cuando aparecieron los primeros navegadores para la World Wide Web.

¿Qué NO ES una cookie?

No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up.

¿Qué información almacena una cookie?

Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías, su DNI o información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc.

El servidor web no le asocia a usted como persona si no a su navegador web. De hecho, si usted navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a navegar por la misma web con Firefox o Chrome verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona porque en realidad está asociando al navegador, no a la persona.

¿Qué tipo de cookies existen?

 • Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario anónimo y uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica.
 • Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc.
 • Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de procedencia, idioma, etc.

¿Qué son las cookies propias y las de terceros?

Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las generadas por servicios o proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc.

¿Qué ocurre si desactivo las cookies?

Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostramos unos ejemplos:

 • No podrá compartir contenidos de esa web en Facebook, Twitter o cualquier otra red social.
 • El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo que dificultará que la web sea competitiva.
 • No podrá escribir en el blog, no podrá subir fotos, publicar comentarios, valorar o puntuar contenidos. La web tampoco podrá saber si usted es un humano o una aplicación automatizada que publica spam.
 • Todas las redes sociales usan cookies, si las desactiva no podrá utilizar ninguna red social.

¿Se pueden eliminar las cookies?

Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio específico.

Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.

A continuación le indicamos cómo acceder a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:

 1. Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono de personalización que aparece arriba a la derecha.
 2. Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas.
 3. Vaya a Privacidad, Configuración de contenido.
 4. Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios.
 5. Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le sea más fácil encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la dirección en el campo Buscar cookies.
 6. Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookies de la web solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su eliminación.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Internet Explorer siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Herramientas, Opciones de Internet
 2. Haga click en Privacidad.
 3. Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo.
 2. Haga click en Privacidad.
 3. En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial.
 4. Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencias.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Preferencias, luego Privacidad.
 2. En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para iOS siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Ajustes, luego Safari.
 2. Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes.
 2. Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que active o desactive la casilla.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración
 2. Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

Asesor de Cookies es un plugin para WordPress creado por Carlos Doral (webartesanal.com)