Con motivo de la convocatoria de huelga general del próximo día 3 de octubre, que tendrá efectos desde las 0 a las 24 horas de ese día, os recordamos que el ejercicio del derecho a la huelga por parte de los trabajadores es un derecho constitucional de libre ejercicio individual. Sin embargo, debido a las especiales circunstancias que rodean esta convocatoria, a continuación os informamos de los posibles escenarios que se pueden dar.

Texte en català

 

A) TANCAMENT VOLUNTARI DELS CENTRES DE TREBALL PER DECISSIÓ EMPRESARIAL.

En aquest cas, donat que és l’empresari qui pren la decisió de tancament, no pot considerar-se als treballadors en situació legal de vaga i no procedirà descomptes a les nòmines o cotitzacions socials.

B) CENTRE DE TREBALL OBERT i TREBALLADORS QUE SECUNDIN LA VAGA VOLUNTÀRIAMENT.

Descomptes a la nòmina:

El treballador que segueixi la convocatòria veurà suspès el seu contracte de treball, en conseqüència es podrà descomptar, a més del dia de vaga, la part proporcional del descans setmanal i la part proporcional de la paga extra que correspongui a un dia de feina.

Aquest descompte haurà de figurar a la nòmina d’octubre.

Seguretat Social:

Segons estableix la Llei General de Seguretat Social, durant la situació legal de vaga es suspèn l’obligació de cotitzar sempre i quan es faci la comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social, tant de l’inici com de la finalització de la vaga, mitjançant el procediment previst pel SISTEMA RED. Per tant, l’empresari confeccionarà una llista de treballadors que segueixin la vaga i la comunicarà als seus serveis de gestoria per tal de que es pugui fer la comunicació a la Seguretat Social.

Incidents:

En cas de romandre obert el centre de treball i es donin els supòsits següents:

a) Existència de perill de violència per les persones o de danys greus per a les coses.

b) Ocupació il·legal del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències o perill cert que es produeixi.

c) Que el volum de la inassistència al centre de treball impedeixi greument el procés normal de producció.

L’empresa, d’acord amb la legislació vigent, podrà procedir al tancament del centre de treball i haurà de posar en coneixement de l’Autoritat Laboral el tancament patronal en el termini de dotze hores.

Una vegada cessin les circumstàncies que originaren el tancament, s’haurà de procedir a la reobertura del centre.

En aquest cas, durant el tancament patronal, els contractes de treball quedaran suspesos i s’aplicaran les normes de cotització i salaris explicades anteriorment.

Qualsevol alteració de l’ordre, coaccions, actes de violència, ocupació il·legal del centre de treball han de ser comunicats a la autoritat competent.

A més, en cas de patir algun tipus d’acte il·lícit, us preguem que ho comuniqueu al Gremi a fi de poder valorar la incidència de la vaga.

Tanmateix, us recordem que avui a les 17,00 hores s’ha convocat una Assemblea extraordinària a la seu del Gremi per a tractar el tema.

 

En cas de necessitar més informació, us podeu adreçar al departament laboral del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya al telèfon 93 481 31 61.