D’acord amb el que estableix el Reial decret llei 8/2020 del 17 de març, referent al conjunt de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, es posa en marxa una «Línia Extraordinària de Cobertura asseguradora» de fins a 2.000 milions d’euros per un període de sis mesos, a càrrec de el Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització.S’estableix que seran elegibles els crèdits de circulant necessaris per la companyia exportadora, sense que sigui necessari la seva relació directa amb un o diversos contractes internacionals, sempre que responguin a noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisi actual.

Les beneficiàries seran les empreses espanyoles considerades com petites i mitjanes empreses d’acord amb la definició de l’Annex l del Reglament UE 651/2014, així com altres empreses més grans, sempre que siguin entitats no cotitzades. Haurà de tractar-se d’empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització, i complir com a mínim un dels següents requisits:

– Empreses en les que el negoci internacional, reflectit en la seva última informació financera disponible, representi com a mínim un terç (33/%) de la seva xifra de negoci.- Empreses que siguin exportadores regulars (empreses que hagin exportat regularment durant els últims quatre anys d’acord amb els criteris establerts per la Secretaria d’Estat de Comerç).

– Que l’empresa s’enfronti a un problema de liquiditat o de falta d’accés al finançament resultat de l’impacte de la crisi del COVID-19 en la seva activitat econòmica.

El Reial decret llei també estableix que queden expressament excloses les empreses en situació concursal o pre-concursal, així com les empreses amb incidències d’impagament amb empreses del Sector Públic o deutes amb l’Administració, registrades amb anterioritat al 31 de desembre del 2019.La línia de cobertura asseguradora s’instrumentarà en dos trams de 1.000 milions d’euros, entrant en vigor el segon després de la verificació d’una execució satisfactòria del primer tram. També s’autoritza a la Comissió de Riscos per Compte de l’Estat a què inclogui en la Línia de cobertura tot tipus d’operacions comercials, ja siguin nacionals, de subministrament de béns, prestació de serveis o d’altres que realitzin les empreses espanyoles, per entendre que aquestes formen part de l’estratègia comercial per actuar preferentment en l’àmbit de la internacionalització.

La “Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació” (CESCE) será l’encarregada d’atorgar les cobertures en nom propi i per compte de l’estat. Amb carácter excepcional, es duran a terme les dotacions pressupostàries suficients al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització, per l’import de les indemnitzacions abonades amb càrrec a aquesta línea, i amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat financera a mitjà i llarg termini del Fons de Reserva.