El Butlletí Oficial de l’Estat, ha publicat el Reial Decret Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte del Covid-19 en els àmbits de transports i habitatge.

Mitjançant la disposició final dotzena, es modifica el Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, introduint tres nous apartats, 4, 5 i 6, a l’article 31.

Apartat 4 de l’article 31

S’estableix l’habilitació temporal (condicionada a la vigència del reial Decret Llei 21/2020) als funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i als funcionaris habilitats per les Comunitats Autònomes per a realitzar tasques de vigilància i control, estenent actes d’infracció en el seu cas, en relació amb el compliment per part de l’ocupador de les següents mesures de salut pública:

  • Adopció de mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, d’acord amb els protocols establerts.
  • Posada a disposició d’aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, per a la neteja de mans.
  • Adaptació de les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball i l’organització dels torns, així com l’ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi una distància de seguretat interpersonal mínima d’1,5 metres entre treballadors. Quan no sigui possible, s’ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.
  • Adopció de mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients/usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

Apartat 5 de l’article 31

S’estableix que l’incompliment d’aquestes mesures constituirà una infracció greu, que serà sancionable en els termes, pels òrgans i amb el procediment establerts per a les infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals, pel text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Tot l’anterior podria suposar la imposició de sancions per part de la Inspecció de Treball i seguretat Social per imports des de 2.046 – 40.985 euros.

Apartat 6 de l’article 31

El règim previst en els apartats anteriors es podrà adaptar en el que les comunitats autònomes determinin dins del seu àmbit de competències.

En el següent enllaç us podeu descarregar el Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

DESCARREGAR REIAL DECRET LLEI 21/2020