El Gremi ofereix a les empreses associades un seguit de serveis que pretenen donar resposta a les diverses necessitats que sorgeixen en el seu treball diari, ja que la nostra feina és facilitar-los l’activitat en els diferents àmbits i donar-los-hi el suport que requereixen. Si voleu informació d’algun servei en concret us podeu posar en contacte en el telèfon 93 481 31 61 o bé omplir el formulari.

Aquesta assessoria pretén ajudar els agremiats en totes aquelles feines i tràmits relacionats amb l’àmbit laboral. Entre els serveis inclosos hi ha:

 • Confecció de nòmines i documents de cotització a la Seguretat Social.
 • Confecció i tramitació de contractes laborals.
 • Elaboració de cartes de pagament 110 i resums anuals 190.
 • Gestions OTG i Seguretat Social.
 • Tramitació de malalties i accidents.
 • Assistència lletrada.
El Gremi també ofereix assessoria i gestió en matèria de comptabilitat i fiscalitat dins el sector de les arts gràfiques amb serveis com:

 • Confecció i/o supervisió comptable.
 • Anàlisi de balanços i rendibilitat.
 • Planificació fiscal.
 • Càlcul i confecció de totes les declaracions tributàries.
 • Confecció de comptes anuals i presentació al Registre Mercantil.
 • Representació davant l’Agència Tributària.
 • Assessorament en el Nou Pla General Comptable.
El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya també disposa d’una assessoria en prevenció de riscos laborals que abasta temes com:

 • Seguretat de màquines.
 • Delegats de prevenció.
 • Vigilància de la salut.
 • EPIs.
 • Parts d’accidents.
 • Formació en prevenció.
 • Obligacions en prevencions de riscos laborals.
El Gremi facilita a les empreses associades els seus informes financers o comercials dins l’àmbit nacional.
El Gremi ofereix un servei de gestió de la competitivitat que ajuda les empreses a millorar els aspectes que incideixen en la competència de la seva companyia respecte d’altres.
El Gremi ofereix un anàlisi d’operacions de crèdit en totes les modalitats, financiació d’actius i financiació del circulant:
 • Operacions de renting i rent back.
 • Financiació de circulant.
 • Advisory per asset finance.
 • Crowlending.
L’assessoria jurídica – laboral s’encarrega d’orientar els agremiats en temes com:

 • Conveni col·lectiu.
 • Extinció de relacions laborals.
 • Absentisme.
En l’àmbit fiscal, el Gremi proposa una assessoria que permet a les empreses associades resoldre els seus dubtes en els següents aspectes:

 • Responsabilitat subsidiària.
 • Societats patrimonials.
 • Lleis d’Hisenda.
 • IVA.
 • Lloguers.
 • IPC.
 • Renda.
 • Factures rectificatives.
El Departament de Medi Ambient del Gremi ofereix assessoria en diversos aspectes englobats dins aquesta àrea:

 • Costos i pressupostos.
 • Actualització de normativa mediambiental.
 • ISO de qualitat i de mediambient.
 • Llicència ambiental i declaració anual de residus.
 • Peritatges judicials i auditories mediambientals per atorgar la certificació del Gremi Bones Pràctiques Ambientals.
L’assessoria de comerç exterior té com a objectiu ajudar als agremiats en el seu procés d’internacionalització proporcionant-los-hi consells i informació sobre aquest àmbit. S’ofereixen els serveis següents:

 • Preparació i desenvolupament dels objectius i estratègies sectorials.
 • Gestió dels diferents ajuts a la internacionalització.
 • Tramitació i gestió de subvencions.
 • Preparació de viatges de prospecció a mercats objectius.
 • Planificació o execució de missions directes i inverses.
 • Participació agrupada a fires i esdeveniments sectorials.
 • Acords de cooperació amb altres gremis i associacions internacionals.
L’assessoria mercantil té com a objectiu guiar i aconsellar l’agremiat en els diversos temes inclosos dins aquesta àrea:

 • Propietat intel·lectual, patents i marques.
 • Llei de Protecció de Dades.
 • Impagament de factures.
 • Incompliment de contractes.
 • Treballs defectuosos.
 • Judicis monitoris.
 • Demandes de CEDRO.
 • Suspensió de pagaments.
 • Fusions i absorcions comercials.
En l’àmbit industrial, l’assessoria del Gremi resol dubtes i aconsella en els següents aspectes:

 • Adequacions llicències d’activitats.
 • Defectes de maquinària.
 • Legalització de la nova activitat.
 • REIC.
 • Energia reactiva.
Totes les empreses i autònoms tracten dades de caràcter personal en l’exercici de la seva activitat, per la qual cosa tenen l’obligació legal d’adaptar el seu sistema d’informació al compliment legal i normatiu en matèria de LOPD.
Assessorament presencial a les oficines del Gremi

 • Contracte d’assegurances.
 • Anàlisi de cobertures.
 • Interpretació/revisió de sinistres.

Productes amb cobertures i serveis exclusius

 • Garantia tot risc accidental.
 • Risk management (gerència de riscos).
 • Tot risc danys materials.
 • Accés a Iberinform (informació financera d’empreses).
 • Responsabilitat mediambiental.
 • Responsabilitat civil d’administradors i directius.
El servei de promoció internacional del Gremi  té com a objectiu ajudar i fomentar la presència de les empreses dels sectors de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya en els mercats internacionals.

Els seus eixos d’actuació són:

Organització i coordinació de tota mena d’accions de promoció col·lectiva:

 • Missions comercials directes
 • Missions comercials inverses
 • Participacions agrupades en fires
 • Visites de prospecció en fires internacionals

Cooperació empresarial, promoció, delegats  i creació de grups d’exportació:

 • Creació de grups d’exportació en origen
 • Creació de grups d’exportació en destí.
 • Xarxa de delegats a països objectiu.
 • Recerca de socis en països objectiu en el marc dels programes finançats per les Administracions.

Assessorament i informació:

 • Sobre mercats:
  • Potencials clients
  • Canals de distribució
  • Aranzels
  • Manifestacions firals més importants del sector
 • Sobre l’inici i tràmits d’exportació
 • Sobre ofertes i demandes de productes en mercats exteriors
 • Sobre inversions i implantacions a l’exterior

Assessorament i tramitació d’ajuts davant l’Administració

 • Autonòmica (ACCIÓ)
 • Nacional (ICEX)
 • Europea (Comissió Europea)

Organització de seminaris diversos:

 • Sobre mercats objectiu
 • Sobre temes d’actualitat

Sobre certàmens internacionals d’interès.

Com ja sabrà, els darrers anys el mercat elèctric nacional ha sofert canvis constants i unes pujades de les tarifes, la qual cosa afecta directament a la competitivitat dels serveis de totes les empreses i autònoms. El Gremi ofereix un servei d’eficiència energètica per a tots els seus agremiats.

Formulari d’informació de serveis

Faci’ns arribar les seves consultes sobre qualsevol dels nostres serveis i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.

Nom i cognoms (requerit)

Empresa (requerit)

E-mail (requerit)

Telèfon (requerit)

Seleccioni un servei (requerit)

Consulta