Correcta aplicació del conveni col·lectiu

Tant de manera quantitativa (correcta aplicació dels preus per categories, antiguitats, etc.) com qualitativament, és a dir, si les categories assignades guarden una correlació amb el que s’estableix en el conveni. Així mateix, s’estudiarà la pertinència dels plusos “extra conveni” que existeixin en la nòmina.

Correcta aplicació de la normativa contractual

Assegura el compliment legal dels contractes, minimitzant els riscos i oferint assessorament expert.

Control d’existència de normativa en prevenció de riscos laborals

Verifica el compliment de les normatives en prevenció de riscos laborals.

Control d’existència de plans d’igualtat

Verifica la existència i adequació dels plans d’igualtat (si es requereix pel nombre d’empleats), assegurant el compliment de les regulacions i oferint assessorament específic en aquest àmbit.

Protocols d’assetjament

Revisa i garanteix la presència de protocols d’assetjament, assegurant el compliment de les polítiques i procediments pertinents per abordar aquesta qüestió, i proporcionant assessorament per a la seva millora i aplicació.

Canal de denúncies

Proporciona un canal de denúncies segur i confidencial perquè els empleats informin sobre possibles irregularitats, violacions de polítiques o conductes inadequades a la seva empresa.

Calendari Laboral

Supervisió del calendari laboral de l’empresa en relació a les hores de conveni.

Emissió d’un informe final

Aquest servei emet un informe final que resumeix els resultats i les conclusions de manera concisa i clara, proporcionant una visió global del treball.

Per a més informació

us podeu posar en contacte amb Salvador Alcolea, s.alcolea@gremi.net – Tel. 93 481 31 61