AVÍS LEGAL

Terminis i condicions d’ús

PER PODER UTILITZAR AQUEST ESPAI WEB HA D’ACCEPTAR ELS SEGÜENTS TERMINIS I CONDICIONS. QUALSEVOL PERSONA QUE NO ACCEPTI AQUESTS TERMINIS I CONDICIONS GENERALS, ELS QUALS SÓN DE CARÀCTER OBLIGATORI I VINCULANTS, HAURAN D’ABSTENIR-SE D’UTILITZAR EL LLOC I/O ELS SERVEIS DEL GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA.

Complint amb la normativa definida en la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de l’Informació i del Comerç Electrònic, indiquem a continuació les dades generals d’aquesta pàgina web:

Titular: GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6a Planta 08010 Barcelona. Telèfon: 93 481 31 61. Fax: 93 481 31 73. CIF: G-08487878

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

La present política regula el tractament de dades personals facilitats per els usuaris a través de la pàgina web del Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya, essent aquells qui garanteixen que les dades facilitades son verdaderes, exactes, complertes i actualitzades, essent responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de la falsedat o la falta de exactitud i actualització de les dades personals facilitades.

En el cas que les dades personals facilitades fossin de tercers (Ex; dades d’assistents a ponències, cursos), l’usuari garanteix que ha informat a dit tercer del contingut d’aquest document i té la seva autorització per facilitar les dades per a les finalitats indicades. Sense perjudici que el Gremi realitzi la comunicació de l’article 14 del Reglament Europeu 679/2016.

¿Qui es el responsable del tractament de les dades personals?

Identitat: GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA.

Inscrita a la Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Direcció General de Relacions Laborals. Servei de Relacions Col·lectives. Secció de Negociacions Col·lectives i Estatuts.

C.I.F.: G-08487878

Direcció Postal: Gran Via de les Corts Catalanes 645, 6ª planta, 08010 Barcelona.

Telèfon: 93 481 31 61

Correu electrònic: gremi@gremi.net

¿Quines son les finalitats principals del tractament de dades personals?

 1.- Gestionar el registre com a usuari en la nostre site www.gremi.net

2.- Gestionar les sol·licituds de serveis, d’assistència i participació a cursos, ponències, etc.

3- Gestionar la borsa de treball, currículums enviats a través de la site de Gremi.

4.- Gestionar comunicacions informatives, comercials, promocions i publicitat dels productes i serveis propis del Gremi (Comunicacions electròniques).

Serà necessari obtenir el consentiment exprés de l’usuari o que hagi sol·licitat algun servei o producte i no hagi marcat la casella de no voler rebre comunicacions comercials. En tot cas, en el moment inicial del procés de registre i recollida de dades, així com en cadascuna de les comunicacions posteriors s’oferirà a l’usuari la possibilitat de negar-se a la recepció de promocions i ofertes marcant la casella corresponent. A més a més, tindrà el dret de revocar el consentiment en qualsevol moment mitjançant comunicació al Responsable del Tractament.

En cas d’obtenir les dades personals de persona diferent a l’interessat o usuari (ex: l’obtenció de les dades d’assistents en cursos, ponències i altres esdeveniments), El GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA l’interessat serà informat de l’obtenció de les seves dades i del tractament, així com de la Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals i, en cas, de ser necessari es demanarà el consentiment. Excepte que l’interessat ja disposi de la informació i el Gremi en tingui constància fefaent.

¿Quant de temps es conservaran les dades personals?

Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat i en particular per complir amb les nostres obligacions contractuals i legals.

Les dades no seran utilitzades per a altres finalitats que les indicades en la recollida de les mateixes i en cas de noves finalitats o nou tractaments s’haurà de comptar amb el perceptiu consentiment informat, específic i inequívoc de l’usuari.

Respecte al tractament de la Borsa de Treball les dades seran conservades durant un període màxim de 2 anys, a no ser que l’usuari autoritzi un període mes llarg.

Respecte a les comunicacions electròniques les dades es conservaran mentre no es revoqui el consentiment per part de l’usuari i manifesti la seva oposició al tractament.

¿Quina és la base de legitimació del tractament de dades personals?

 La base legal per al tractament de les dades personals es:

a.- La legitimació per el consentiment de l’usuari

b.- La legitimació per a la gestió i execució d’un servei sol·licitat per el propi usuari.

¿Destinataris o categoria de destinataris a qui es comunicaran les dades?

 No es podran cedir les dades personals facilitades sense el consentiment exprés de l’usuari, excepte en aquells casos en que per obligació legal a comunicar a la administració pública, a la administració de justícia i altres organismes o entitats públiques.

La comunicació de dades necessària pel compliment i execució d’una relació contractual no es considerarà cessió il·lícita de dades personals.

Respecta a les dades facilitades al tractament de Borsa de Treball, l’usuari en el formulari de registre i recollida de dades dona el seu consentiment per a que les dades siguin comunicades a tercers interessats prestadors de serveis relacionats amb la borsa de treball.

¿Quins són els drets dels Usuaris sobre les seves dades personals?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA està tractant dades personals seves o no.

Els Usuaris tenen dret a accedir a les dades personals, així como a sol·licitar la seva rectificació o la supressió de les dades quant, entre d’altres motius, ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la que ven esser recollits. En alguns casos, podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en que solament es conservaran per exercir la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies podran oposar-se al tractament de les seves dades.

Els Usuaris també tenen dret a la portabilitat de les seves dades i el dret a retirar o revocar el consentiment en qualsevol moment mitjançant un procediment senzill i gratuït.

Per exercir els seus drets pot comunicar per escrit a GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA, en la direcció anteriorment indicada, indicant el seu nom, cognoms, direcció, acompanyat d’una còpia de document de identificació; o bé mitjançant e.mail a gemi@gremi.net .

S’informa als Usuaris del seu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat de Control per a qualsevol incompliment per part del GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA d’aquesta política de privacitat i la normativa vigent en la matèria.