POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 www.gremi.net – www.forogremi.net

RESPONSABLE: GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA – CIF G08487818

CONTACTE: Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6a planta – BARCELONA (Barcelona)

gremi@gremi.net – Tel. 934813161 – http://www.gremi.net

FINALITATS

ENVIAMENT D’INFORMACIÓ Enviaments de comunicacions comercials

CONTACTE AMB AGREMIATS Contacte amb agremiats

FORO GREMI Compartir informació a les Xarxes Socials

FACTURACIÓ A AGREMIATS Facturació a agremiats

ACTIVITAT COMERCIAL Contacte i activitats comercials amb clients

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS Selecció de personal

LEGITIMACIÓ

ENVIAMENT D’INFORMACIÓ Consentiment explícit de l’interessat

CONTACTE AMB AGREMIATS Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers

FORO GREMI (Art. 6.1.b RGPD) Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte; (Art. 6.1.f RGPD) Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers

FACTURACIÓ A AGREMIATS Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers

ACTIVITAT COMERCIAL Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS Consentiment explícit de l’interessat

CONSERVACIÓ

ENVIAMENT D’INFORMACIÓ: Mentre no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat

CONTACTE AMB AGREMIATS: Mentres es mantingui la relació mercantil

FORO GREMI: Mentre es mantingui la relació mercantil

FACTURACIÓ A AGREMIATS: Mentres es mantingui la relació mercantil

ACTIVITAT COMERCIAL: Mentres no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: Mentres no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat

DESTINATARIS

No cedim les seves dades a tercers

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No realitzem transferències internacionals de les seves dades

PROCEDÈNCIA

ENVIAMENT D’INFORMACIÓ

-SUBSCRIPTORS DE LA PÀGINA WEB: El propi interessat o el seu representant legal

-ALUMNES I EX ALUMNES DE L’ESCOLA ANTONI ALGUERÓ: El propi interessat o el seu representant legal

-AGREMIATS I POTENCIALS AGREMIATS: El propi interessat o el seu representant legal

CONTACTE AMB AGREMIATS

-CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal. Les dades les facilita l’empresari en cas de voler accedir al Gremi com a agremiat i per això passa a ser client del Gremi

FORO GREMI

-CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal. Les dades les facilita l’empresari en cas de voler accedir al Gremi com a agremiat i per això passa a ser client del Gremi

FACTURACIÓ A AGREMIATS

CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal. Les dades les facilita l’empresari en cas de voler accedir al Gremi com a agremiat i per això passa a ser client del Gremi

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS

POTENCIALS TREBALLADORS: El propi interessat o el seu representant legal

DRETS

Vostè té dret a accedir a les seves dades, rectificar-los, suprimir-los, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seva portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació en la nostra “Política de Privacitat i Protecció de Dades”.

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA

1.- INFORMACIÓ GENERAL

La present “Política de Privacitat i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per a vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals segons la Unió Europea i l’Estat membre espanyol.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa a continuació, li indiquem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

Per tot l’exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti en prova de la seva conformitat i consentiment.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recapta i tracta les seves dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que només o conjuntament amb uns altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’Estat membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:

GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA – CIF G08487818

Com pot contactar amb nosaltres?

Domicili de les nostres oficines:

Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6a Planta. 08010, BARCELONA (Barcelona), España

Email: gremi@gremi.net – Telèfon: 934813161

Domicili postal:

Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6a Planta. 08010, BARCELONA (Barcelona), España

3.- MESURES DE SEGURETAT

Què fem per a garantir la privacitat de les seves dades?

La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos al fet que estan exposats.

Entre altres coses, destaquen les siguents mesures:

-Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

-Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

-Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament.

-Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

Per a què volem tractar les seves dades?

Necessitem la seva autorització i consentiment per a recaptar i tractar les seves dades personals, per la qual cosa a continuació li detallem els usos i finalitats previstes.

ENVIAMENT D’INFORMACIÓ Enviament de comunicacions comercials

CONTACTE AMB AGREMIAS Contacte amb agremiats

FORO GREMI Compartir informació en Xarxes Socials

FACTURACIÓ A AGREMIATS Facturació a agremiats

ACTIVITAT COMERCIAL Contacte i activitats comercials amb clients

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS Selecció de personal

Durant quant temps conservem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Tret que existeixi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació prevists són:

ENVIAMENT D’INFORMACIÓ: Mentre no ES sol·liciti la seva supressió per l’interessat

CONTACTE AMB AGREMIATS: Mentres es mantingui la relació mercantil

FORO GREMI: Mentres es mantingui la relació mercantil

FACTURACIÓ A AGREMIATS: Mentres es mantingui la relació mercantil

ACTIVITAT COMERCIAL: Mentres no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: Mentres no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTMENT

Per què tractem les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:

ENVIAMENT D’INFORMACIÓ: Consentiment explícit de l’interessat

CONTACTE AMB AGREMIATS: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte ; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers

FORO GREMI: (Art. 6.1.b RGPD) Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte ; (Art. 6.1.fRGPD) Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers

FACTURACIÓ A AGREMIATS: Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontracte; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers

ACTIVITAT COMERCIAL: Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS: Consentiment explícit de l’interessat

6.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?

No realitzem cessions de les seves dades a terceres persones ni entitats, excepte obligació legal.

Realitzem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?

No realitzem transferències internacionals de les seves dades

7.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES

D’on hem obtingut les seves dades?

 ENVIAMENT D’INFORMACIÓ

-SUBSCRIPTORS DE LA PÀGINA WEB: El propi interessat o el seu representant legal

-ALUMNES i EX ALUMNES DE L’ESCOLA ANTONI ALGUERÓ: El propi interessat o el seu representant legal

-AGREMIATS I POTENCIALS AGREMIATS: El propi interessat o el seu representant legal

CONTACTE AMB AGREMIATS

-CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal. Les dades els facilita l’empresari en cas de voler accedir al Gremi com a agremiat i per això passa a ser client del Gremi

FORO GREMI

-CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal. Les dades els facilita l’empresari en cas de voler accedir al Gremi com a agremiat i per això passa a ser client del Gremi

FACTURACIÓ A AGREMIATS

-CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal. Les dades els facilita l’empresari en cas de voler accedir al Gremi com a agremiat i per això passa a ser client del Gremi

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS

-POTENCIALS TREBALLADORS: El propi interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades seves hem recaptat i tractem?

ENVIAMENT D’INFORMACIÓ

SUBSCRIPTORS DE LA PÀGINA WEB

Dades identificatives (Adreça electrònica; Nom i Cognoms)

ALUMNES I EX ALUMNES ESCOLA ANTONI ALGUERÓ

Dades identificatives (Adreça electrònica; Nom i Cognoms)

AGREMIATS I POTENCIALS AGREMIATS

Dades identificatives (Adreça electrònica; Nom i Cognoms)

CONTACTE AMB AGREMIATS

CLIENTS

Dades identificatives (Adreça electrònica; Telèfon; Nom i Cognoms)

FORO GREMI

CLIENTS

Dades identificatives (Adreça electrònica; Nom i Cognoms)

FACTURACIÓ A AGREMIATS

CLIENTS

Dades identificatives (Adreça postal; NIF / NIE / Passaport; Nom i Cognoms)

Econòmics, financers y d’assegurances (Dades bancaries)

ACTIVITAT COMERCIAL

Sense dades assignades

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS

POTENCIALS TREBALLADORS

Dades identificatives (Telèfon; Adreça electrònica; Adreça postal; Signatura manuscrita; NIF / NIE / Passaport; Nom i Cognoms)

Acadèmic i professionals (Titulacions; Currículum Vitae; Professió)

Característiques personals (Data de naixement)

Detalls d’ocupació (Historial del treballador; Professió; Llocs de treball)

8.- DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els drets que li emparen?

La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, li indiquem quins són els drets que li assisteixen:

-Sollicitar l’ACCÈS a les seves dades personals

-Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades personals

-Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a “l’oblit”)

-LIMITAR u OPOSAR-SE a l’ús que li donem a les seves dades

-Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.

-Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment

-Dret a presentar una RECLAMACIÓ en materia de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent forma:

ENVIAMENT D’INFORMACIÓ

Responsable: GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6a Planta. 08010, BARCELONA (Barcelona), España

Telèfon: 934813161

E-mail: gremi@gremi.net

Pàgina web: http://www.gremi.net

CONTACTE AMB AGREMIATS

Responsable: GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6a Planta. 08010, BARCELONA (Barcelona), España

Telèfon: 934813161

E-mail: gremi@gremi.net

Pàgina web: http://www.gremi.net

FORO GREMI

Responsable: GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6a Planta. 08010, BARCELONA (Barcelona), España

Telèfon: 934813161

E-mail: gremi@gremi.net

Pàgina web: http://www.gremi.net

FACTURACIÓ A AGREMIATS

Responsable: GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6a Planta. 08010, BARCELONA (Barcelona), España

Telèfon: 934813161

E-mail: gremi@gremi.net

Pàgina web: http://www.gremi.net

ACTIVITAT COMERCIAL

Responsable: GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6a Planta. 08010, BARCELONA (Barcelona), España

Telèfon: 934813161

E-mail: gremi@gremi.net

Pàgina web: http://www.gremi.net

RECEPCIÓ DE CURRICULUMS

Responsable: GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA

Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6a Planta. 08010, BARCELONA (Barcelona), España

Telèfon: 934813161

E-mail: gremi@gremi.net

Pàgina web: http://www.gremi.net

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte del qual indiquem a continuació:

Agencia Española de Protección de Datos

C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), España

Email: info@aepd.es – Teléfono: 912663517

Web: https://www.aepd.es

9.- CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

L’acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i Acceptació” de la nostra Política de Privacitat.