Instrucció 3/2016, sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries, dictada per la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Mitjançant la Instrucció 3/2016, de 5 de juliol, de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s’estableixen les directrius a seguir en el control del compliment de les normes sobre temps de treball i, concret, en la realització d’hores extraordinàries, així com la implantació de sistemes de registre de jornada diària. S’intensifica per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social el control del compliment de la normativa sobre temps de treball, en particular  les regles sobre jornada màxima i hores extraordinàries, així com la seva correcta compensació i cotització. Per a això s’incideix en els sectors en els quals s’ha constatat un major volum de realització d’hores extres o una previsible major existència de la realització de les mateixes sense abonar.

A saber:

1. Banca.

2. Indústria manufacturera, en particular: indústria de l’alimentació, indústria tèxtil, confecció de peces de vestir, indústria del cuir i del calçat, arts gràfiques i reproducció de suports gravats (impressió, enquadernació) i fabricació de mobles.

3. Comerç al detall i al major.

4. Reparació de vehicles de motor i motocicletes.

5. Activitats sanitàries i de serveis socials.

Considera necessari la Direcció General que les empreses de menys de 50 treballadors, la majoria de les quals integren el teixit productiu del nostre país.

Si es constata l’existència d’incompliment a la normativa de temps de treball i hores extres en una empresa, aquesta podrà ser objecte de nova actuació en un moment posterior o de nova inclusió en la campanya de l’exercici següent a fi de comprovar que no incorre en reiteració dels comportaments infractors. En el cas que l’actuació finalitzi amb acta d’infracció por l’absència del registre diari de la jornada i la formulació del requeriment per a la seva futura implantació, aquesta empresa haurà de necessàriament ser objecte de nova actuació inspectora, com a molt tard, en la campanya de l’exercici següent.

D’aquesta manera, les conclusions de l’actuació inspectora poden llançar els següents resultats:

1. Si havent-hi registre i declaració d’hores extraordinàries, es supera el límit màxim anual de 80 hores, la Inspecció estén acta d’infracció por infracció greu.

2. Si no existeix registre i/o declaració d’hores extraordinàries poden donar-se diferents supòsits:

a) Absència de registre de jornada diària, en aquest cas la Inspecció requerirà a l’empresari per al compliment de l’obligació i estendrà acta d’infracció por infracció greu.

b) Hores extraordinàries no declarades, estenent la Inspecció acta d’infracció por infracció greu per superació de la jornada màxima de treball que ha d’abastar el període d’un any natural, apreciant una infracció per cada centre de treball. Si malgrat la inexistència de registre les hores extres es poden quantificar per altra mecanisme, ha d’especificar-se. I en aquest cas, si no queda acreditat l’abonament ni la compensació com a temps de descans retribuït, ha d’apreciar-se, a més, infracció per impagament de salaris molt greu o greu, si escau. Si es constata l’abonament de les quantitats corresponents a les hores extres de manera irregular, sense fer-ho constar en nòmina s’ha d’estendre acta d’infracció por infracció greu.

c) Emmascarament de la retribució en conceptes salarials diferents, on procedeix efectuar la corresponent comunicació a la TGSS perquè s’imputin adequadament les quotes satisfetes a les diferents contingències.

d) No comunicació als representants dels treballadors de les hores extra realitzades, procedint, prèvia denúncia dels representants, l’extensió d’acta d’infracció por infracció greu. A falta de denúncia, la Inspecció pot advertir o requerir al subjecte responsable.

INVITACIÓ CONFERÈNCIA

(20 DE SETEMBRE A les 17 HORES)

Seu Social del Gremi, Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è de Barcelona

Per parlar-nos de la intensificació del control en matèria de temps de treball, el 20 de setembre, a les 17 hores, vindrà a parlar-nos D. Antonio Benavides Vico, representant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona, a fi que ens informi detalladament sobre el tema.

 

Inscriu-te