Els remetem la present nota a fi d’informar-los sobre les novetats relatives al pagament fraccionat de l’Impost de societats incorporades pel Reial decret-llei 2/2016.

Aquestes mesures afecten exclusivament a aquelles empreses de les quals l’import net de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu hagi estat superior a 10 milions d’euros i resulten ja d’aplicació per al càlcul del pagament fraccionat a presentar durant aquest mes d’octubre:

  • Tipus del pagament fraccionat. S’estableix un tipus del 24 per cent per al càlcul del pagament fraccionat (en comptes del 17 per cent actual).
  • Pagament fraccionat mínim. Amb independència de l’anterior, es fixa així mateix un pagament fraccionat mínim del 23 per cent del resultat comptable positiu.

Per a més informació al respecte poden contactar amb l’assessoria fiscal del Gremi. Tel. 93 481 31 61

pdf-icon