El Reial Decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, va eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinades deutes tributaris, entre elles les derivades dels pagaments fraccionats de l’Impost de societats i les derivades de tributs que, com l’IVA, han de ser legalment repercutits, tret que es justifiqui que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

Tramitació dels ajornaments després del Reial Decret-llei 3/2016
Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes afectats per aquesta mesura s’inadmetran, mentre que la resta de sol·licituds es tramitaran en funció del seu import, d’acord amb el procediment establert, que no ha estat modificat pel Reial decret-llei. Així, les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es refereixin a deutes per import global igual o inferior a 30.000 euros no necessitaran aportar garanties, i es tramitaran mitjançant un procés automatitzat. Les sol·licituds per un import global superior hauran d’aportar les garanties adequades i es tramitaran mitjançant un procés ordinari no automatitzat. El límit exempt d’aportar garanties es va elevar a l’octubre de 2015 des de 18.000 euros als 30.000 euros actuals.

Incidència de la mesura per als autònoms
Pel que es refereix als autònoms, la mesura relativa als pagaments fraccionats de l’Impost de societats no els afecta, ja que tributen en l’IRPF. La mesura sobre l’IVA repercutit sí els afecta, si bé van a poder seguir sol·licitant ajornaments i fraccionaments d’IVA si justifiquen que no han cobrat les quotes repercutides. Per tant, la principal modificació per als autònoms serà que hauran d’acreditar que no han cobrat les quotes d’IVA repercutides, en particular en aquelles sol·licituds que excedeixin el límit exempt de garanties.

En conseqüència, els autònoms podran sol·licitar l’ajornament, qualsevol que sigui el seu import, del seu IRPF i IVA en les següents circumstàncies, en funció de l’import global del deute:

– Si les sol·licituds es refereixen a un deute l’import global del qual és igual o inferior a 30.000 euros, es podran concedir els ajornaments, sense garanties, fins a un màxim de 12 terminis mensuals, tret que l’obligat hagués sol·licitat un nombre de terminis inferior, en aquest cas, es concediran els terminis sol·licitats. La periodicitat dels pagaments serà, en tot cas, mensual. Es tramiten mitjançant un mecanisme automatitzat de resolució.

– Si les sol·licituds es refereixen a un deute l’import global del qual excedeix de 30.000 euros, es podran concedir els ajornaments, en funció del tipus de garantia aportada pel deutor, i per un termini màxim de 36 terminis mensuals, tret que l’obligat hagués sol·licitat un nombre de terminis inferior, en aquest cas, es concediran els terminis sol·licitats. Si els deutes són per IVA, serà necessari, a més, acreditar que les quotes d’IVA repercutides no han estat pagades.

Per a més informació sobre aquest tema, poden posar-se en contacte amb la nostra assessoria fiscal, tel.: 93 481 31 61