Durant els mesos de maig i juny el Gremi va realitzar el curs d’especialització en gestió laboral impartit per Magistrats, Catedràtics i Advocats del món laboral com Jordi García Viña, José de Quintana Pellicer, Avarí Chico, Sara Pose i Mateo Argerich. El curs va tractar sobre els aspectes més quotidians de les relacions laborals. Temes com la distribució de la jornada, els nous criteris jurisprudencials, la contractació de treball, les sancions, les modificacions de les condicions de treball, etc.

1ª Jornada:
TEMPS DE TREBALL

Jornada ordinària: durada legal de la jornada. Distribució del temps de treball. Horari de treball.
Dies festius. Còmput i control del temps de treball.

Distribució irregular de la jornada.

Hores extraordinàries: Realització. Límit màxim. Compensació o retribució. Seguretat Social.
Procediment de reclamació.

Jornades especials: per raó d’activitat econòmica. Per necessitats especials de protecció al treballador.

A càrrec de:
D. JORDI GARCÍA VIÑA
Catedràtic de dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat de Barcelona


4 DE MAIG de 17,00h a 18,30h

2ª Jornada:
TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ

La contractació temporal. Contracte d’obra i contracte eventual per circumstàncies
de la producció. Indemnitzacions per fi de contracte. La sentència del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea. Les sentències del TSJ del País Basc i Catalunya.

EMPRESES AMB DIFICULTATS

Mesures d’ajustos en empreses. Causes econòmiques, tècniques organitzatives o de producció.

Acomiadament objectiu. Acomiadament Col·lectiu. Procediment de l’acomiadament col·lectiu.

Extinció i suspensions de contractes per força major.
Cessaments per extinció de la personalitat jurídica de l’empresari.
Suspensió de contractes i reducció de jornada.
Inaplicació de les condicions laborals del conveni aplicable.

A càrrec de :
Ilmo. Sr. D. JOSÉ DE QUINTANA PELLICER
Magistrat del T. S. J. Catalunya


11 DE MAIG de 17,00h a 18,30h

3ª Jornada:
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR

Infraccions de l’ordre social. Control dels incompliments laborals. Tramitació del procediment sancionador. Sancions concurrència amb la jurisdicció penal i social.

Prevenció de riscos laborals

A) Obligacions i responsabilitats de l’empresari: Obligacions generals i obligacions en funció del lloc i característiques del treball. Obligacions en funció de riscos específics. Obligacions en funció de les característiques de determinats grups de treballadors.

Beneficis per reducció de siniestrabilitat laboral.

Responsabilitats

B) Drets i obligacions dels treballadors.

C) Organismes competents i control

A càrrec de:
Sra. Avarí Chico
Inspectora de Treball i Seguretat Social


17 DE MAIG de 17,00h a 18,30h

4ª Jornada:
UN QUINQUENI DE REFORMA LABORAL

Balanç jurisprudencial abans de la reforma de 2017.
Ràpida equiparació de drets indemnizatorios entre temporals i fixos.
L’acomiadament col·lectiu. Els Conflictes Col·lectius.
La reforma laboral latent.

A càrrec de:
Ilma. Sra. Dña. SARA POSE VIDAL
Magistrada del T. S. J. Catalunya


25 DE MAIG de 17,00h a 18,30h

5ª Jornada:
MODIFICACIÓ DE CONDICIONS DE TREBALL

Introducció. Facultat empresarial per modificar el contracte. Impugnabilitat de la decisió empresarial.
Modificació Funcional: Límits i Tipus. Accions enfront de la decisió empresarial.
Mobilitat geogràfica: Trasllats i Desplaçaments.
Modificacions d’altres condicions de treball
Tipus de condicions. Vies d’adopció i accions enfront de la decisió empresarial.

A càrrec de:
D. MATEO ARGERICH GONZÁLEZ
Advocat de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona


ASSISTENTS A L’ÚLTIMA JORNADA DEL CURS

Assistents a l’última jornada del curs d’especialització en Gestió Laboral, junt amb Ricard Sánchez, secretari Geneneral del Gremi i Mateo Argerich, advocat de l’Il·lustre Col·legi de Barcelona. En finalitzar el curs han rebut el “Certificat del curs d’Especialització en Gestió Laboral”.