El paper de les dones en l’empresa familiar ha evolucionat molt en els últims 50 anys. Ara, a diferència d’antany, les dones tenen la possibilitat d’accedir a l’empresa de la família i desenvolupar la seva carrera professional en ella. No obstant això, en moltes empreses familiars encara se segueixen trobant amb més obstacles que els homes, tant a nivell professional com dins de la seva pròpia família, i no gaudeixen de les mateixes oportunitats.

Els rols familiars

Les dones han estat tradicionalment associades als rols familiars pel que fins a no fa molt la seva participació en l’empresa familiar es relegava bàsicament als àmbits més emocionals, com la transmissió de valors, la promoció de la unió familiar, la resolució de conflictes, i el lideratge emocional. La seva aportació al negoci estava principalment lligada a aquells aspectes relacionats amb la família, de manera que, encara que les dones actuaven com catalitzadores de les emocions i com a mediadores en els conflictes familiars, no tenien una participació directa en la gestió de l’empresa ni estaven implicades en el dia a dia.

Afortunadament, en els últims 50 anys, a nivell professional en l’empresa familiar, la dona ha passat de no participar en el negoci de la família o de fer-ho solament per exercir una funció armonitzadora i conciliadora a tenir un rol actiu molt actiu en ell. No obstant això, en algunes empreses les dones segueixen associades als rols familiars que apuntàvem al principi, i això fa que no les hi animi a entrar al món de l’empresa familiar des de petites ni les hi formi per a això, i que tampoc les hi informi de temes relacionats amb el negoci, com si que passa habitualment en el cas dels nois.

La maternitat i la conciliació

Molt lligat amb el punt anterior, encara avui hi ha bastants famílies que segueixen creient que les dones han de tenir una major implicació que els homes a cuidar de la família i de la llar. Aquests rols de gènere que imperen en la família empresària sovint es traslladen inconscientment també a l’empresa familiar i això fa que en moltes d’aquestes companyies la maternitat sigui un dels moments en els quals les dones es troben amb més dificultats.

A pesar que els negocis familiars podrien semblar més flexibles en el que a conciliació familiar es refereix, la veritat és que aconseguir conciliar el treball en l’empresa familiar amb la maternitat i la família i fer-ho sent igualment respectada en el negoci familiar no és fàcil. De fet, en ocasions, és la mateixa família la que pressiona a la dona que es troba en aquesta situació perquè opti per cuidar de la seva família en detriment de la seva carrera.

La preferència pel fill

Ara bé, és durant el relleu generacional, quan cal escollir al successor o successors del negoci, quan es fa més evident el “sostre de cristall” que frena a les dones. Encara hi ha alguns pares que segueixen sense veure a les seves filles com les hereves del negoci i com les seves successores al capdavant del mateix, a pesar que elles s’hagin preparat acadèmicament i professionalment durant anys i que tinguin les competències necessàries per a això. La raó més comuna és que creuen que quan les seves filles tinguin una família podran dedicar menys temps al negoci que els seus fills.

Això fa que en algunes famílies empresàries segueixi existint una certa preferència per que siguin els fills homes els qui continuïn amb el negoci familiar, encara que no siguin els més idonis per continuar, especialment pels primogènits. Aquest fet és més acusat en zones rurals i en petites ciutats. Aquesta situació sol crear una sensació de desmotivació molt forta en les dones de la família que treballen en l’empresa familiar, ja que acaben per no veure reconeguts els seus mèrits ni satisfetes les seves aspiracions a dirigir el negoci. Afortunadament, això no ocorre en tots els negocis familiars, i hi ha moltes dones que han pogut erigir-se com a líders de l’empresa familiar amb la total confiança de la família en la seva capacitat i en el seu compromís amb el negoci.

Conclusions

Les dones han hagut de superar molts obstacles per poder accedir a l’empresa familiar i aconseguir que les hi valori com a membres iguals en el negoci per les seves capacitats, qualitats i habilitats professionals. Però, afortunadament, ara comptem amb dones en el si de la companyia, molt preparades i formades, amb els dots de lideratge i les competències necessàries per ocupar lloc directius en l’empresa familiar amb molt èxit.

No obstant això, com hem vist al llarg d’aquest article, no seria just dir que hi ha una completa igualtat entre tots dos gèneres en els negocis familiars. I a aquesta situació, cal sumar-li que, en algunes empreses familiars, encara les dones tenen sous més baixos que els homes, fins i tot en els llocs d’alta adreça. Com veieu, encara queda molt camí per recórrer per aconseguir la plena igualtat d’oportunitats i el mateix reconeixement entre tots dos sexes.

 

RICARD AGUSTÍN
Fundador de Family Business Solutions i Consultor d’Empreses Familiars