Els recordem que durant el present mes de novembre s’ha de dur a terme la presentació del model 232 a fi d’informar sobre les operacions realitzades amb persones o entitats vinculades així com sobre aquelles operacions relacionades amb paradisos fiscals. Com saben la presentació del model 232 constitueix una obligació diferent i independent de l’obligació de documentar les operacions vinculades, per la qual cosa el fet d’haver preparat els dossiers de vinculades no eximeix de la presentació d’aquest model.

D’altra banda, els recordem que han de presentar el model 231 (Informació país per país) els següents contribuents:

a) Les entitats residents en territori espanyol que tinguin la condició de dominants d’un grup, definit en els termes establerts en l’article 18.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats i que no siguin al mateix temps depenents d’una altra entitat resident o no resident, quan l’import net de la xifra de negocis del conjunt de persones o entitats que formin part del grup, en els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu, sigui, almenys, de 750 milions d’euros.

b) Les entitats residents en territori espanyol dependents, directa o indirectament, d’una entitat no resident en territori espanyol que no sigui al mateix temps depenent d’una altra o establiments permanents d’entitats no residents, quan igualment, l’import net de la xifra de negocis del conjunt de persones o entitats que formin part del grup, en els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu, sigui, almenys, de 750 milions d’euros, sempre que es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

  • Que hagin estat designades per la seva entitat matriu no resident per elaborar aquesta informació.
  • Que no existeixi una obligació d’informació país per país en termes anàlegs a la prevista en aquest apartat respecte de la referida entitat no resident al seu país o territori de residència fiscal.
  • Que no existeixi un acord d’intercanvi automàtic d’informació, respecte d’aquesta informació, amb el país o territori en el qual resideixi fiscalment la referida entitat no resident.
  • Que, existint un acord d’intercanvi automàtic d’informació respecte d’aquesta informació amb el país o territori en el qual resideix fiscalment la referida entitat no resident, s’hagi produït un incompliment sistemàtic del mateix que hagi estat comunicat per l’Administració tributària espanyola a les entitats depenents o als establiments permanents residents en territori espanyol.

El termini per presentar el model 231 (Informació país per país) conclou transcorreguts dotze mesos des de la finalització del període impositiu. És a dir, per a empreses el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural, aquest termini finalitza el proper 31 de desembre.