Barcelona, 17 de desembre de 2019

Benvolgut agremiat,

Reunida el dia 16 de desembre la Comissió Electoral nomenada per la Junta Directiva i formada per: en Lluis Mª Ginjaume en representació de COMART,  en Jacint Orriols  en representació d’IMPREMTA ORRIOLS, en Sergi Deltor en representació de LABORATORIS COLOR EGM SA, n’Antoni Sanz en representació de GRÀFICA CROMOTIP, S.L., i n’Àngel Rabassa en representació de ENTELAT 92, amb la finalitat de fer el seguiment del desenvolupament del programa electoral, acorda efectuar la convocatòria d’Eleccions per a President i membres de la Comissió Executiva i Junta Directiva.

D’acord amb el disposat als Estatuts i al Reglament de Règim Interior, on es recull la normativa electoral, el procés electoral queda recollit  a l’article 29 dels estatuts.

Article 29

1. El Gremi es regirà, en tots els seus graus, per representants elegits cada quatre anys mitjançant  sufragi lliure i secret.

2. Els empresaris o representants de societats que siguin escollits per a ocupar càrrecs  directius del Gremi ho seran a títol personal durant el període de mandat electoral corresponent.

3. Per elegir i ser elegit en càrrecs de representació caldrà gaudir  de la plenitud de drets i obligacions de caràcter associatiu  i estar al corrent en el pagament de la quota.

4. Quant al Regim electoral, s’estarà al que està establert en el present Estatut i en el Reglament de Règim interior.

CONVOCATÒRIA ELECCIONS

La Comissió Electoral  convocarà les eleccions per a cobrir els llocs de la Junta Directiva, President i Comissió Executiva del Gremi, amb una antelació d’un mes com a mínim, respecte al dia de la celebració de l’elecció. Fins a vuit dies abans de l’elecció podran presentar-se candidatures a la Comissió Electoral. (article 15 Reglament Règim Interior).

 LA COMISSIÓ EXECUTIVA

1. La Comissió Executiva es l’òrgan permanent de govern, gestió. Administració i direcció del Gremi i estarà composta per el President, Tres vicepresidents, un secretari, un tresorer, un comptador i tres vocals. (article 19 dels Estatuts del Gremi)

2. Tal com s’estableix a l’article 17 del Reglament de Règim Interior, “els candidats a President i altres càrrecs de la Comissió Executiva hauran de presentar la seva candidatura, tancada, tot  i indicant els càrrecs per als quals es proposen, amb l’acceptació dels mateixos, i avalada per la signatura de cinquanta membres actius del Gremi amb una antiguitat mínima de dos anys.”

3. El termini d’admissió de candidatures quedarà tancat a les 19 hores del 8 de gener de  2020. Les candidatures hauran de ser lliurades al domicili social del Gremi, Gran Via de les Corts Catalanes, 645, planta 6a, 08010 Barcelona.

El dia 9 de gener la Comissió Electoral realitzarà la proclamació de les candidatures vàlides rebudes i, a continuació, seran exposades,  en l’acta corresponent, al tauler d’anuncis del Gremi i comunicades a tots els agremiats.

ELECCIÓ JUNTA DIRECTIVA

4. Entre el 16 de desembre i el 8 de gener s’hauran de reunir totes les seccions del Gremi per escollir els seus representats a la Junta Directiva. Es convocaran les seccions per part de de la Comissió Electoral.

5. De conformitat amb l’establert a l’article 17, punt 2, del Reglament de Règim Interior, “l’elecció s’efectuarà per majoria simple dels vots emesos pels assistents a l’Assemblea General”. No seran vàlids els vots emesos per correu o per representació.

ASSEMBLEA ELECTORAL

6. Conforme al Règim Electoral relacionat anteriorment, la Comissió Electoral  acorda que la votació per l’elecció de President i de càrrecs de la Comissió Executiva tindrà lloc a l’Assemblea General Extraordinària que es convoca per aquesta Comissió Electoral per al proper 16 de gener de  2020, a les 18h, al domicili social del Gremi, Gran Via de les Corts Catalanes, 645 planta 6a, 08010 Barcelona.

7. Per qualsevol consulta sobre el procés electoral podeu adreçar-vos a la Comissió Electoral i/o al Secretari General del Gremi com a secretari de la Comissió electoral.

Esperant la col·laboració de tots el agremiats en aquest programa electoral, rebin una cordial salutació.

 

Atentament,

LA COMISSIÓ ELECTORAL

Srs: Lluis Mª Ginjaume, Sergi Deltor, Jacint Orriols, Antoni Sanz, Àngel Rabassa i Ricard Sánchez, secretari general

 

DESCARREGAR INFORMACIÓ EN PDF