Benvolgut agremiat,

Tal com us vàrem informar en aplicació d’allò previst al Decret 463/2020, el Govern va acordar el passat 28 d’abril al Decret 11/2020 de 21 de març, que les empreses amb CNAE 1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques) podran sol·licitar la moratòria de 6 mesos pel pagament de les cotitzacions dels mesos d’abril, maig i juny d’acord amb el següent procediment:

1. Entre l’1 i el 10 de maig es podrá sol·licitar acollir-se a aquesta moratòria. Es pot sol·licitar per a la cotització d’aquesta, 3 mesos o bé acollir-se només als mesos que es vulgui, segons el calendari que us adjuntem:

EMPRESES

–  Entre l’1 i el 10 de maig: Podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació d’abril, maig o juny de 2020. Conseqüentment podrá sol·licitar la moratòria de tots els períodes de liquidació indicats, o només d’un d’ells o de dos.

–  Entre l’1 i el 10 de juny: Podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig i juny de 2020. Consequentment podrá sol·licitar la moratòria dels dos períodes de liquidació indicats, o només d’un d’ells o dos.

– Entre l’1 i el 10 de juliol: Podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents al período de liquidació de juny.

AUTÒNOMS

– Entre l’1 i el 10 de maig: Podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig, juny o juliol de 2020. Conseqüentment podrá sol·licitar la moratòria de tots els períodes de liquidación indicats, o només un d’ells o de dos.

– Entre l’1 i el 10 de juny: Podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació de juny i juliol de 2020. Conseqüentment podrá sol·licitar la moratòria dels dos períodes de liquidació indicats, o només un d’ells.

– Entre l’1 i el 10 de juliol: Podrà sol·licitar la moratòria de les quotes coresponents al período de liquidació de juliol.

2. Les sol·licituds de moratòria deuran presentar-se, en el cas d’empreses, a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED) regulat en l’Ordre ESS/484/2013, i en el cas dels treballadors per compte pròpia a través de l’esmentat Sistema RED o pels medis electrònics disponibles a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS). A hores d’ara encara no està habilitat el procediment però està previst que estigui operatiu a partir de l’1 de maig.

3. Les empreses han de presentar sol·licituds individuals per cada codi de compte de cotització on tinguin d’alta els treballadors sobre els que es sol·licita la moratòria. Aquesta serà efectiva des del moment que es presenti la sol·licitud, tot i que la Tresoreria disposarà de 3 mesos per comunicar aquesta concessió oficialment.

4. La moratòria no s’aplicarà als codis de comptes de cotització pels quals les empreses tinguin exempcions derivades de suspensió de contractes i reducció de jornada per causes de força major. (ERTES DE FORÇA MAJOR).

5. La Tresoreria es reserva la possibilitat de sancions en el supòsit de sol·licituds que continguin falsedats o incorreccions:

“Es considerarà a aquests efectes com a falsedat o incorrecció haver comunicat a la Tresoreria General de la Seguretat Social en la sol·licitud d’inscripció com a empresa, o en l’alta del treballador en el corresponent Règim Especial, o en variació de dades posterior a la inscripció, o a l’alta, una activitat econòmica falsa o incorrecta, així com aquelles altres dades que determinen l’existència de les condicions i requisits als quals es refereix l’apartat primer.

El reconeixement indegut de moratòries com a conseqüència d’algun dels incompliments previstos en el paràgraf anterior, donarà lloc a la revisió d’ofici de l’acte de reconeixement de la moratòria. En tals suposats, i sense perjudici de la responsabilitat administrativa o penal que legalment correspongui, l’empresa, o el treballador per compte pròpia, resultarà d’aplicació a les quotes a les que s’hagués aplicat indegudament la moratòria el corresponent recàrrec i interessos, de conformitat amb l’establert en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social.”

Per a qualsevol consulta o aclariment poden trucar als nostres assessors o bé per mail a gremi@gremi.net

 

Ben cordialment,

Ricard Sánchez

Secretari General