Des del mes d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Barcelona està implementant, de la mateixa manera que altres Administracions Públiques i en substitució de les notificacions en paper, el sistema de notificació per mitjans electrònics als subjectes obligats a rebre-les per aquest mitjà, d’acord amb els articles 14 i 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els subjectes obligats a rebre les notificacions per mitjans electrònics són:

a. Les persones jurídiques.
b. Les entitats sense personalitat jurídica.
c. Qui exerceixi una activitat professional, per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, pels tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en l’exercici d’aquesta activitat professional.
d. Els representants d’interessats que estiguin obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
e. Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic.

Aquesta mesura té com a conseqüència que qualsevol dels subjectes esmentats estarà obligat a rebre per mitjans electrònics les notificacions en l’àmbit dels següents procediments:

 • Sancions i recursos de trànsit
 • Dret d’accés a la informació pública
 • Resolució en expedients de tributs
 • Liquidacions tributàries
 • Expedients executius de tributs i multes
 • Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona
 • Convenis amb l’Ajuntament de Barcelona
 • Contractació pública
 • Plans d’autoprotecció del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
 • Expedients de Patrimoni Municipal
 • Tramitació de llicències de connexió de serveis i canalitzacions de serveis en la via pública
 • Tramitació econòmica
 • Llicències i comunicats d’obres privades
 • Sancions no tributàries
 • Resolucions en procediments sancionadors no tributaris
 • Resolució d’expedients tributaris

El llistat de procediments les notificacions dels quals seran practicades per mitjans electrònics s’anirà ampliant progressivament.

Per a la correcta recepció de les notificacions practicades per mitjans electrònics, l’Ajuntament de Barcelona ha creat el Registre de Subscriptors al Servei de la Notificació Electrònica, on, prèvia identificació mitjançant el certificat digital de l’interessat, es poden introduir una sèrie de correus electrònics i números de telèfon, fins a un màxim de deu, perquè mitjançant els mateixos es rebi un avís cada vegada que es practiqui una notificació per part de l’Ajuntament de Barcelona. De la mateixa manera, els subjectes no obligats a rebre les notificacions per mitjans electrònics, poden optar a rebre-les d’aquesta manera accedint i donant-se d’alta en el mateix Registre.

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001429

Les notificacions rebudes es podran consultar:

Accedint mitjançant el corresponent enllaç en l’avís rebut, en el cas que s’hagi informat de, com a mínim, una adreça de correu electrònic i un número de telèfon en el Registre de Subscriptors al Servei de la Notificació Electrònica.

O bé:

Accedint directament a la carpeta de notificacions de l’Ajuntament de Barcelona, en el següent enllaç, mitjançant el certificat digital de l’interessat:

https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=801930008