Degut als continus canvis produïts en els tipus de retencions a compte aplicables, i concretament referit al RD 634/2015, ens permetem fer-vos un breu resum dels mateixos, desglossant els principals rendiments a aplicar des del 1 de Gener del 2016.

19% – RENDIMENTS PEL CAPITAL MOBILIARI (INTERESSOS)

19% – RENDIMENTS PROCEDENTS D’ARRENDAMENTS D’INMOBLES

19% – RENDIMENTS PROCEDENTS DELS GUANYS PATRIMONIALS

35% – RENDIMENTS PERCEBUTS PER ADMINISTRADORS

19% – (NO OBSTANT, SI LA XIFRA DE NEGOCIS ÉS INFERIOR A 100.000 EUROS)

15% – RENDIMENTS ACTIVITATS PROFESSIONALS

I pel que fa al tipus de retenció aplicable en els fulls de salaris per les retribucions que satisfacin les empreses als seus treballadors, recordar-vos que es poden calcular els nous tipus de retenció per aquest any 2016. A tal efecte l’AEAT ha posat a disposició als obligats tributaris el  Càlcul IRPF 2016

Per a més informació al respecte poden contactar amb l’assessoria fiscal del Gremi Tel. 93 481 31 61