Tal com els comentàvem en la nostra circular 26-2017, mitjançant l’aprovació de la Llei 6/2017, de 9 de maig, la Generalitat va introduir un nou tribut autonòmic denominat Impost sobre els actius no productius dels personis jurídiques.

Doncs bé, amb motiu de l’admissió a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat promogut pel Govern contra aquesta norma, el Tribunal Constitucional ha suspès la vigència i aplicació de la mateixa.

Per tant, l’Impost sobre els actius no productius dels personis jurídiques no resultarà de moment exigible als contribuents.

 

 

Per a més informació al respecte, es poden posar en contacte amb l’assessoria fiscal del Gremi. Tel. 93 481 31 61