S’ha publicat en el “Boletín Oficial del Estado”, de data 7 de març de 2019, el Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

El present Reial Decret Llei conté 6 Articles, 1 Disposició addicional, 5 Disposicions transitòries, 1 Disposició derogatòria i 3 Disposicions finals.

DESCARREGA INFORMACIÓ