S’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19. Entre les mesures adoptades el Consell de Ministres ha acordat flexibilitzar els contractes de subministrament d’electricitat i gas natural per a autònoms i empreses mentre estigui en vigor l’estat d’alarma. (Article 42).

FLEXIBILITZACIÓ DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT PER A AUTÒNOMS I EMPRESES

En el cas dels subministraments d’electricitat, i en qualsevol moment mentre es prolongui la situació d’excepcionalitat, podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament, o les pròrrogues d’aquests contractes. També podràn contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb el qual tenen contracte vigent, a fi d’adaptar els seus contractes a les seves noves pautes de consum, sense que procedeixi cap càrrec en concepte de penalització.

A més, les empreses distribuïdores hauran d’atendre les sol·licituds de canvi de potència o de peatge d’accés, amb independència que el consumidor l’hagués modificat ja en els últims dotze mesos, i encara que no s’hagi produït cap canvi en l’estructura de peatges d’accés o càrrecs que l’afecti.

Tots aquests canvis hauran de realitzar-se en el termini màxim de cinc dies naturals des que siguin sol·licitats i no tindran cost per a l’usuari.

D’altra banda, els autònoms i Pimes titulars de punts de subministrament de gas natural podran sol·licitar al seu comercialitzador la modificació del cabal diari contractat, la inclusió en un graó de peatge corresponent a un consum anual inferior o la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost. Per part seva, els comercialitzadors queden habilitats, mentre es prolongui l’estat d’alarma, a sol·licitar al distribuïdor o transportista l’aplicació de les mesures requerides pel titular del punt de subministrament, sense cap restricció.

Les modificacions es realitzaran sense imputar cap cost al comercialitzador. Tots els estalvis derivats dels menors pagaments de peatges conseqüència de l’aplicació d’aquestes mesures hauran de ser repercutits íntegrament pel comercialitzador al titular del punt de subministrament.

Tant en el cas de l’electricitat com del gas, els usuaris podran sol·licitar –en el termini de tres mesos des de la fi de l’estat d’alarma- una nova modificació del contracte sense cap cost, tret que la nova potència elèctrica que es contracti sigui superior a la que l’usuari tenia prèviament o que, en el cas del gas, sigui necessari realitzar una posada en servei, conseqüència d’un tancament previ a l’estat d’alarma, i una posada en seguretat de la instal·lació.

Amb caràcter general, quan les sol·licituds no puguin atendre’s per mitjans remots, les actuacions de camp que, en el seu cas, anessin necessàries, estaran subjectes als plans de contingència adoptats i comunicats per les empreses distribuïdores.


SUSPENSIÓ DE FACTURES D’ELECTRICITAT, GAS NATURAL I PRODUCTES DERIVATS DEL PETROLI (Art. 44 Real DecretoLEY 11/2020)

Els treballadors per compte pròpia o autònoms que acreditin la seva condició mitjançant la seva alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i les Pimes (empreses que ocupin menys de 250 persones i un volum de negoci anual menor de 50 milions d’euros o que el seu balanç no excedeixi de 43 milions d’euros) podran sol·licitar, per mitjans que no representin un desplaçament físic, al seu comercialitzador o en el seu cas al seu distribuïdor la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els conceptes de facturació.

En la sol·licitud hauran d’aparèixer clarament identificats el titular del punt de subministrament i el CUPS .

Una vegada finalitzi el període d’alarma, les quantitats degudes es regularitzaran a parts iguals en les factures emeses per les comercialitzadores en els següents 6 mesos. Els autònoms i empreses que s’acullin a la suspensió de facturació no podran canviar de comercialitzadora d’electricitat o gas natural fins que s’hagi completat la regularització.


FLEXIBILITZACIÓ DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament de gas natural titularitat d’autònoms que acreditin la seva condició mitjançant l’alta al règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms i empreses, podran sol·licitar a la seva comercialitzadora la modificació del cabdal diari contractat, la inclusió en un esglaó inferior de peatge corresponent a un consum anual inferior o la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost per ell.

Acabat el període d’alarma i en el termini de 3 mesos, el titular del punt de subministrament que hagi sol·licitat la modificació de la capacitat contractada o del graó de peatge d’accés podrà sol·licitar l’increment del cabdal o canvi d’esglaó de peatges del Grup 3 sense limitació temporal ni cost. En cas de suspensió temporal del contracte d’accés, la nova activació del contracte es farà en el termini màxim de 5 dies naturals.

 

Ben cordialment,

Ricard Sánchez

Secretari General