Us recordem que el proper dia 14 d’abril entra en vigor l’obligatorietat de tenir un registre  de valor mig de salaris previst al R.D. 6/20119 de 7 de març i del que us vam informar en diverses sessions informatives.

El registre retributiu ja existia a la nostra normativa, concretament en l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors que estableix que l’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, separats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.

Aquest Registre és independent del previst a la Llei de Plans d’Igualtat i és obligatori per totes les empreses amb independència del nombre de treballadors.

La Generalitat de Catalunya ha editat una guia orientativa per la confecció d’aquest registre.

Podeu elaborar aquest registre seguint les pautes marcades en aquesta guia.

(VEURE GUIA ORIENTATIVA)

Des del Gremi us oferim la possibilitat d’elaborar aquest registre des del nostre departament de Recursos Humans amb la següent tarifa:

  • 15 € per treballador.
  • 5 € per treballador per a empreses que tinguin contractat amb nosaltres el servei de nòmines.

Així mateix, les empreses que elaborin un pla d’igualtat hauran de sotmetre’s a una auditoria retributiva. Les empreses hauran de portar a terme una diagnosi de la situació retributiva i hauran d’establir un pla d’actuació per corregir les desigualtats retributives.

Tot recordant-vos que els plans d’igualtat no són obligatoris per a empreses de menys de 50 treballadors i que per a les empreses de 50 a 99 treballadors no són obligatoris fins al març del 2022. Us recordem que aquest pla inclou el registre de salaris mitjos gratuïtament, d’acord amb la següent tarifa:

  • Per a empreses de 50 a 100 treballadors l’import és de 1.000 euros + IVA
  • Per a empreses de 101 a 150 treballadors l’import és de 1.350 euros + IVA
  • Per a empreses de 151 a 200 treballadors l’import és de 1.700 euros + IVA
  • Per a empreses de 201 a 250 treballadors l’import és de 2.150 euros + IVA

Si esteu interessats, ompliu el qüestionari adjunt i ens posarem en contacte amb vosaltres.

(DESCARREGAR FORMULARI)