S’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8445 de 29 de juny l’ ORDRE EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Es publica la present Ordre mitjançant la qual s’obre, respecte de les persones que puguin tenir el caràcter de beneficiàries d’aquesta línia d’ajut extraordinari i que compleixin els requisits mínims que s’hi estableixen, un termini per inscriure-s’hi amb caràcter previ a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria. Així mateix, la inscripció prèvia permetrà a les persones inscrites, una vegada publicada la convocatòria i sense cap altre tipus d’actuació, tenir el caràcter de persones sol·licitants de l’ajut, els quals podran resultar beneficiaris si, a més, compleixen els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria.

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 5 de juliol fins el dia 15 de juliol de 2021 a les 15.00 hores.

A continuació s’exposen les principals característiques de la present Ordre:

Objecte i finalitat

L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per a l’ajut extraordinari adreçat a les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), com a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d’acord amb l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Aquest ajut té per finalitat complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones que han estat afectades per un ERTO, així com de les persones treballadores amb contracte fix discontinu beneficiaries de la prestació extraordinària.

La present Ordre determina l’objecte dels ajuts, els requisits que han de complir les persones interessades, el contingut de la informació que s’ha de facilitar, així com el termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària.

Inscripció prèvia

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits establerts. La prelació per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut. l dret de la persona interessada a percebre l’ajut no neix fins al moment en que es dicti la resolució d’atorgament corresponent.

Persones interessades

La inscripció prèvia poden fer-la les persones interessades següents, que compleixin els requisits que es determinen:

 • Les persones físiques treballadores per compte aliè, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.
 • Les persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones sòcies de treball de cooperatives.

Requisits per accedir a la inscripció prèvia

Per accedir a la inscripció, les persones interessades han de complir els requisits següents:

 • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
 • Que es trobessin incloses en un ERTO, amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu previst a la Disposició Final segona del Reial Decretllei 2/2021, de 26 de gener.

Es consideren que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits que s’hagi decidit per l’empresa la suspensió de contractes, d’acord amb del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, el Reial Decret 24/2020 de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial i el Reial decret 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, havent estat prorrogat la vigència del l’article 9 d’aquest Real Decret llei, fins el 30 de setembre de 2021 per l’article 4 del Reial Decret Llei 11/2021, de 27 de maig i modificat l’apartat 2 de l’article 9 per la Disposició final segona del Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener.

 • Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista a l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, havent estat prorrogada la seva vigència fins el 30 de setembre de 2021 en el període indicat a l’apartat anterior, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.
 • Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

Dades i contingut del formulari d’inscripció prèvia

Les persones interessades han d’emplenar les dades que conté el formulari d’inscripció prèvia, que són les següents:

 • Dades d’identificació de la persona sol·licitant de la inscripció: NIF/NIE, nom, cognoms i d’altres.
 • Dades de contacte de la persona sol·licitant de la inscripció.
 • Adreça de residència de la persona sol·licitant de la inscripció.
 • Dades de l’empresa afectada per la situació de la COVID-19. Indicant la denominació social completa, el domicili, i el NIF.
 • Número del compte bancari del que es titular la persona sol·licitant.
 • Dades dels període en situació d’ERTO o de percepció de la prestació extraordinària.
 • Declaracions responsables en relació al compliment dels requisits.

 

Les dades subministrades per les persones interessades en el tràmit d’inscripció prèvia es fan en concepte de declaració responsable.

DESCARREGAR ORDRE EMT/137/2021