Els remetem nota informativa publicada per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària en relació a la normativa aplicable, a partir d’1 de juliol de 2016, en relació a la renovació dels certificats de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

A partir de març 2016 la FNMT–RCM començarà a expedir els nous certificats de representant de persona jurídica, de representant d’entitat sense personalitat jurídica i de representant per a administradors únics i solidaris, necessaris a partir de l’1 de juliol de 2016

El proper 1 de juliol de 2016 serà aplicable en la seva pràctica totalitat el Reglament (UE) 910/2014 del Parlament europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques al mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Aquest Reglament no preveu l’emissió de certificats de signatura electrònica a favor de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica. En ser directament aplicable, sense necessitat de transposició interna, el Reglament comunitari desplaçarà des de l’1 de juliol, els preceptes de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, que s’oposin al seu contingut, entre ells, els relatius als certificats electrònics de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica. Per això, hauran de deixar d’emetre’s certificats de signatura electrònica de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica abans de l’1 de juliol de 2016. En el seu lloc, poden expedir-se certificats de segell electrònic o certificats de signatura de persona física representant de persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica.

Amb l’objectiu d’adaptar-se a aquests canvis tècnics, a partir del proper mes de març la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre–Real Casa de la Moneda (FNMT–RCM) començarà a expedir els nous certificats de representant de persona jurídica, de representant d’entitat sense personalitat jurídica i de representant per a administradors únics i solidaris. A partir d’aquesta data, deixaran d’emetre’s els actuals certificats de persona jurídica i d’entitat sense personalitat jurídica, i la renovació dels mateixos no podrà realitzar-se a través de la pàgina web. No obstant això, podran seguir utilitzant-se fins a la seva caducitat o revocació.

Per tant, a partir del mes de març de 2016 podran obtenir-se els nous certificats de representant, actuant de la següent forma:

Si es tracta d’un administrador únic o solidari, podrà obtenir el seu certificat de representant sense necessitat de personar-se en les oficines de registre ni aportar documentació alguna, sempre que s’identifiqui a la pàgina Web CERES, amb un certificat electrònic de persona física expedit per la FNMT–RCM o dels inclosos en el DNI electrònic (l’expedició del certificat queda sotmès a la vigència de les facultats de representació que constin en el Registre Mercantil a favor de l’interessat).
Si no és administrador únic o solidari, o si no pot identificar-se a la pàgina web com s’ha descrit en el paràgraf anterior, cal personar-se en una oficina de registre per obtenir un certificat de representant, amb la documentació exigible en cada cas.

Per a més informació poden contactar amb l’assessoria fiscal del Gremi – Tel. 93 481 31 61