El 31 de gener es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en l’article 115 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
La norma va entrar en vigor el 31 de gener de 2016, amb efectes des del dia 1 de gener de 2016.
Com és habitual, l’Ordre no només reprodueix les bases i tipus de cotització per als diferents Règims que conformen l’estructura del sistema de la Seguretat Social reflectits en el text legal de referència (LPGE 2016), sinó que adapta les bases de cotització establertes amb caràcter general als supòsits de contractes a temps parcial (arts. 36 a 43); determina les quotes a abonar en els contractes per a la formació i l’aprenentatge (art. 44); estableix les regles a seguir en la cotització de contractes temporals de curta durada (art. 26), quan han d’abonar-se salaris amb caràcter retroactiu (art. 27), per la percepció de vacances reportades i no gaudides (art. 28), per salaris de tramitació (art. 29), així com els coeficients aplicables per determinar la cotització a la Seguretat Social en supòsits específics com el subsidi per desocupació (art. 23).

Descarregueu aquí la informació