Els remetem la present nota a fi d’informar-los sobre les novetats relatives a el “Impost sobre els habitatges buits” incorporats pel Decret 183/2016, de 16 febrer, així com per l’Ordre VEH/35/2016, de 19 de febrer.

En particular, es fixa per mitjà de les cites normes el termini de declaració de l’impost, que estarà comprès entre l’1 i el 20 de març de cada any, així com el model d’autoliquidació que haurà d’emprar-se, model 510.

Descarregueu aquí la informació