Entrada en vigor del Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiència energètica, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de la eficiència del subministrament d’ energia.

El Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, publicat el dia 13 de febrer de 2016, estableix la obligació de realitzar una auditoria energètica, abans del dia 12 de novembre de 2016 a totes les empreses o grups d’empreses que compleixin alguna de las següents condicions:

  • Que ocupin al menys a 250 persones
  • Tinguin un volum de negoci que excedeixi de 50 milions d’euros i un balanç general que excedeixi de 43 milions d’euros

Queden excloses de l’àmbit d’aplicació, les microempreses, petites i mitjanes empreses (PYMES).

La auditoria energètica deurà realitzar-se cada quatre anys a partir de la data de l’auditoria energètica anterior,  i haurà de cobrir , al menys, el 85 per cent del consum total d’energia final del conjunt de les instal·lacions ubicades en el territori nacional que formin part de les activitats industrials, comercials i de serveis que aquestes empreses i grups gestionen en el desenvolupament de la seva activitat econòmica.

Les auditories energètiques hauran de ser realitzades per auditors energètics degudament qualificats. El  Gremi  disposarà d’un servei d’auditoria energètica qualificat  per a totes les empreses associades que estiguin obligades a la realització d’aquesta auditoria i no disposin de personal qualificat per a la seva  realització.

Per a més informació poden contactar amb l’assessoria mercantil del Gremi  – Tel. 93 481 31 61

Ricard Argelich – Assessor mercantil del Gremi