El passat 12 de Setembre de 2016, ha estat publicada en el BOE, l’Ordre ESS/1452/2016, amb vigència des de 13 de Setembre de 2016, per la qual es regula el nou procediment per a la documentació de les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de la que farem breus referències per als socis de les empreses que siguin objecte d’aquest tipus d’actuacions de seguiment.

Segons el seu article 1: “1. Els Inspectors de Treball i Seguretat Social i els Sotsinspectors Laborals, en ocasió de cada visita als centres de treball o comprovació per compareixença del subjecte inspeccionat en dependències públiques que realitzin, estendran diligència sobre tal actuació, amb subjecció a les regles previstes en aquesta ordre ministerial.

2. S’estendrà una diligència per cada visita o comprovació, reflectint les matèries o aspectes examinats i altres incidències concurrents.”
Així coincidint amb l’article 21.6 de la Llei 23/2015 de 21 de Juliol ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, s’exigeix als funcionaris actuantes estendre diligència per escrit de cada actuació que realitzin en ocasió de les visites als centres de treball o de les comprovacions efectuades mitjançant compareixença del subjecte inspeccionat en dependències públiques.

En la nova ordre, en el seu article 2 s’estableix el contingut que ha de constar en la diligència, que els inspeccionats han de comprovar abans que finalitzi la visita, i que són amb caràcter general:

– Lloc i data d’expedició de la diligència.
– Identificació del funcionari actuant, cos al que pertany. Si l’actuació es realitzés per més d’un funcionari, incloent als tècnics habilitats que acompanyin a l’inspector de Treball i Seguretat Social, la diligència se subscriurà per l’Inspector que dirigeixi les actuacions, qui ressenyarà la identitat dels altres funcionaris que haguessin intervingut.
– Dades de l’empresa/centre de treball en el qual es realitza l’actuació inspectora (nom/raó social, NIF, activitat, adreça de correu electrònic i domicili del centre de treball).
– Nom i cognoms, DNI/NIE, si escau, de la persona que hagi atès al funcionari actuant en el desenvolupament de les actuacions, quan hagi prestat la seva col·laboració, així com el caràcter o representació amb què intervé.
– Circumstàncies de la col·laboració dels representants dels treballadors en el desenvolupament de les actuacions, si s’hagués produït.
– Matèries o aspectes examinats i altres circumstàncies concurrents.
– Si es formula requeriment d’esmena de deficiències, la diligència contindrà les anomalies o deficiències benvolgudes amb indicació del termini per a la seva esmena.

Quant a la forma que ha de tenir la diligència, en l’Ordre s’adjunta un model per completar per escrit encara que també s’ofereix la possibilitat d’utilitzar-se els mitjans electrònics per a la seva elaboració.

Sigui com sigui la forma que adopti, hi ha obligació de remetre un exemplar de la diligència a l’inspeccionat, que ha de conservar durant un termini de 5 anys a la disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

També hauran de conservar-se a la disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, els Llibres de Visites així com els models de diligència estesos amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present ordre, per un període de cinc anys, a explicar des de la data de l’última diligència realitzada. Durant aquest període, la Inspecció de Treball i Seguretat Social conservarà les diligències efectuades en els Llibres de Visites Electrònics. Dins d’aquest termini, les empreses afectades podran sol·licitar còpia de les diligències a elles referents.

Per a més informació al respecte poden contactar amb l’assesoria laboral del Gremi. Tel. 93 481 31 61