Els remetem la present nota a fi d’informar-los sobre la implementació en l’IVA del sistema conegut com a Subministrament Immediat d’Informació (SII).

La implementació d’aquest sistema, que tindrà efectes des de l’1/7/2017, suposa que la portada dels llibres registre de l’IVA per part de determinats subjectes passius de dita imposada hagi de realitzar-se de forma obligatòria a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària.

En concret, el SII compta amb les següents característiques:

– Àmbit subjectiu. El SII és obligatori per als empresaris i professionals i altres subjectes passius el període dels quals de liquidació coincideixi amb el mes natural: (i) grans empreses (volum d’operacions de l’any precedent superior a 6.010.121,04 €), (ii) grups d’IVA i (iii) contribuents inscrits en el REDEME (Registre de Devolució mensual de l’IVA). Així mateix, poden utilitzar el sistema de forma voluntària els qui optin per això.

– Àmbit objectiu i terminis de remissió. Hauran de remetre’s els registres de facturació a través de la seu electrònica de la AEAT mitjançant un servei web o a través d’un formulari electrònic, en els següents terminis:

• Factures emeses. Quatre dies naturals des de l’expedició. Hauran de subministrar-se les dades que s’exigeixen amb caràcter general en el Llibre Registro de Factures Emeses, així com informació addicional establerta per la norma.

• Factures rebudes. Quatre dies naturals des que es produeixi el registre comptable de la factura. Hauran de subministrar-se les dades que s’exigeixen amb caràcter general en el Llibre Registro de Factures Rebudes, així com informació addicional establerta per la norma.

• Llibre registre de béns d’inversió i Llibre Registre de determinades operacions intracomunitàries. Quatre dies naturals des del moment d’inici de l’expedició o transport, o si escau, des del moment de la recepció dels béns

[operacions intracomunitàries] i dins del termini de presentació de l’últim període de liquidació [béns d’inversió].

Les dades a aportar coincideixen amb els quals han de recollir aquests llibres.

Com a excepció, durant el segon semestre de l’any 2017 el termini de 4 dies s’amplia a 8 dies naturals.

Els subjectes passius que apliquin el SII des de l’1 de juliol de 2017 estaran obligats a remetre els registres de facturació del primer semestre de 2017 abans de l’1 de gener de 2018.

– Termini de presentació de les declaracions-liquidacions. S’amplien els terminis de presentació de les declaracions-liquidacions de l’IVA del 20 al 30 del mes següent (o fins a l’últim dia del mes de febrer en el cas de la declaració-liquidació corresponent al mes de gener).

– Supressió d’obligacions formals. S’exonera als subjectes passius que apliquin el SII de presentar les següents declaracions informatives:

  • Declaració d’operacions amb terceres persones (model 347), a partir del període corresponent a 2017.
  • Declaració informativa amb el contingut dels llibres registre (model 340), a partir del període corresponent a juliol de 2017.
  • Declaració-resum anual de l’IVA (model 390). Cal entendre que es concretarà mitjançant Ordre Ministerial.

Atès que alguns dels empresaris o professionals que hauran d’aplicar de forma obligatòria el SII ho fan per haver-se acollit prèviament a règims opcionals, convindria valorar la possibilitat de renunciar a aquests:

  • Grups d’IVA. Durant el present mes de desembre es pot exercir la renúncia al règim de grups per mitjà de la presentació d’un model 039.
  • Règim de devolució mensual (REDEME). Si bé la renúncia al REDEME ha d’exercir-se durant el mes de novembre, cal entendre que, abans de l’entrada en vigor del SII, s’habilitarà de forma extraordinària la possibilitat d’abandonar el règim a aquells subjectes passius actualment acollits a aquest règim.

Per a més informació es poden posar en contacte amb la nostra assessoria fiscal al telèfon 93 481 31 61.