Els remetem la present nota a fi d’informar-los sobre les novetats introduïdes en la Llei de l’Impost de societats (LIS) pel Reial decret-Llei 3/2016.

a) Reversió de les pèrdues per deterioració de valor de participacions (efectes 1/1/2016).

S’estableix un nou mecanisme de reversió d’aquelles deterioracions de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius previs a 2013. Aquesta reversió es realitza per un import mínim anual, de forma lineal durant cinc anys.

No obstant això, si, per aplicació de les regles de recuperació de la deterioració prèviament existents, hagués de recuperar-se un import superior al resultant d’aplicar el mínim anual, serà aquest l’import de la recuperació en l’exercici.

En aquest últim cas, el saldo de la deterioració pendent de recuperar, una vegada integrada aquesta major reversió, s’integrarà per parts iguals en els períodes impositius que restin.

 

b) Limitació a la compensació de bases imposables negatives (efectes 1/1/2016).

D’acord amb la nova regulació, podran ser objecte de compensació les bases imposables negatives en els següents percentatges:(1)

➢ Empreses amb import net de la xifra de negocis superior a 60 milions d’euros en els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu: 25 per 100.

➢ Empreses amb import net de la xifra de negocis entre 20 i 60 milions d’euros en els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu: 50 per 100.

Convé recordar que, per a la resta d’empreses, en 2016 el límit de compensació se situa en el 60%.

Els mateixos límits s’introdueixen per a les cooperatives l’import net de les quals de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d’euros en els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu.

Així mateix, sense perjudici de l’existència d’aquests límits percentuals de compensació, es fa necessari també destacar que resulta sent aplicable la possibilitat de compensar bases imposables negatives fins a l’import d’1 milió d’euros.

(1) Aquests límits també s’apliquen per a la deducció d’actius per impost diferit (DTA) previstos en l’article 11.12 LIS.

 

c) Nou límit a l’aplicació de deduccions per doble imposició (efectes 1/1/2016).

Per a entitats amb un import net de la xifra de negocis d’almenys 20 milions d’euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu es fixa el límit conjunt de les deduccions per doble imposició en el 50 per cent de la quota íntegra de l’exercici.

La limitació afecta tant a les deduccions generades a partir de 2016 com a aquelles acreditades amb anterioritat que estiguin pendents d’aplicar.

 

d) No deducibilitat de rendes negatives derivades de la tinença de participacions en entitats (efectes 1/1/2017).

S’estableix la no deducibilitat de les pèrdues realitzades en la transmissió de participacions en entitats sempre que es tracti de participacions amb dret a l’exempció en les rendes positives obtingudes prevista en l’article 21 LIS, tant en dividends com en plusvàlues generades en la transmissió de participacions.

Així mateix, queda exclosa d’integració a la base imposable qualsevol tipus de pèrdua que es generi per la participació en entitats situades en paradisos fiscals o en territoris que no aconsegueixin un nivell de tributació adequat.

 

Per a més informació sobre aquest tema poden posar-se en contacte amb la nostra assessoria fiscal, telèfon 93 481 31 61.