El passat 2 de desembre de 2016, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret Llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s’adopten una sèrie de mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques, i mesures urgents en matèria social, de les quals es destaquen les dos següents:

1. Actualització del 3 per cent de les quanties del topall màxim i de les bases màximes de cotització a la Seguretat Social.

2. Increment en un 8 per cent del Salari Mínim Interprofessional

1.- ACTUALITZACIÓ DEL 3 PER 100 DE LES QUANTIES DEL TOPE MÀXIM I DE LES BASES MÀXIMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

En el Capítol II del Reial decret-Llei, d’una banda, s’estableix l’actualització del tope màxim i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social (art. 9), introduint-se, per una altra, una previsió legal dirigida als futurs increments del tope màxim i de les bases màximes de cotització i del límit màxim de les pensions del sistema de la Seguretat Social (art. 10):

«Les quanties del tope màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que ho tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cadascun d’ells s’incrementaran, a partir de l’1 de gener de 2017, en un 3 per cent respecte a les vigents l’any 2016» (art. 9)

3.642 €/mes x 3% = 3.751 €/mes en 2017

«Els increments del topall màxim de la base de cotització i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social, així com del límit màxim per a les pensions causades en aquest sistema, que es realitzin amb posterioritat a l’establert en aquest reial decret-llei s’ajustaran a les recomanacions efectuades en tal sentit per la Comissió Parlamentària Permanent d’Avaluació i Seguiment dels Acords del Pacte de Toledo i els acords en el marc del diàleg social» (art. 10)

2.- INCREMENT DEL 8 PER 100 DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL

La Disposició Addicional Única del Reial decret-Llei estableix que el Govern fixarà, d’acord amb l’establert en l’article 27.1 del ET, el SMI para 2017 amb un increment del 8 per cent respecte de l’establert per 2016 pel Reial decret 1171/2015, de 29 de desembre.

655,20 €/mes x 8% = 707,6 €/mes en 2017.

Així mateix, el Govern determinarà l’afectació d’aquest increment a les referències al SMI contingudes en els convenis col·lectius vigents a la data d’entrada en vigor del reial decret que aprovi el salari mínim interprofessional per 2017, així com en normes no estatals i en contractes i pactes de naturalesa privada.

Per a més informació sobre aquest tema poden posar-se en contacte amb la nostra assessoria laboral, telèfon 93 481 31 61.