S’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7273 de 23 de desembre de 2016, ORDRE TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2017.

Es fixa el calendari laboral següent de festes de caràcter local per a l’any 2017 a la Comunitat Autònoma de Catalunya distribuïdes per comarques.

En aquesta Ordre també es fan constar els ajuntaments que no han formulat proposta de festes locals dins el termini concedit.

Ampliar informació amb el PDF adjunt.